Opgravning og flytning af jord

Flytning af jord skal ofte anmeldes til Helsingør Kommune.

Anmeld jordflytningen digitalt

Når du anmelder jordflytning, skal du altid vedlægge et kortbilag eller en skitse, der viser, hvor jorden er gravet op.

Hvis jorden indeholder synlige fremmedlegemer i form af tegl, beton, træ, asfalt eller andet affald, skal det frasorteres inden jorden flyttes. De frasorterede materialer håndteres derefter jf. Helsingør Kommunes regulativer for affald.

Analysekrav

Hvis du udtager prøver af jorden for at kende jordens forureningsgrad, kan du se hvor mange repræsentative prøver, der skal udtages og hvilke stoffer, jorden skal analyseres for her.

 

Område Analyseantal Analyseparametre
Områdeklassificerede arealer i byzone og landzone samt vejarealer 1 prøve pr. 120 tons jord / 1 prøve pr. 30 ton hvis jorden skal anvendes som uforurenet Tungmetaller Tjærestoffer Kulbrinter (Jordpakken)
Arealer der er kortlagt som muligt forurenede eller forurenede på V1 eller V2 af Region Hovedstaden 1 prøve pr. 30 tons jord Der skal foreligge en jordhåndteringsplan, som skal godkendes af Helsingør Kommune

 

Jordprøver skal udtages som blandeprøver af mindst 5 enkeltprøver. Du bør altid kontakte det modtageanlæg, der skal modtage jorden, fordi de kan have andre specifikke krav til antal prøver og analyser.

Tidsfrister

Jordflytning skal anmeldes senest fire uger, inden den skal foregå (gælder ikke akutte forureninger).

Svarfrister

Center for By, Land og Vand vender tilbage, hvis der mangler oplysninger i det elektroniske skema. Når vi har fået de nødvendige oplysninger, anviser vi jordflytningen, normalt i løbet af 1-2 hverdage.

Hvornår skal flytning af jord anmeldes til kommunen

I følgende situationer skal du anmelde jordflytning til kommunen:

  • Flytning af jord, der er forurenet.
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom.
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom.
  • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej.
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering.
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

I jordflytningsbekendtgørelsen kan du læse om de øvrige regler for jordflytning.

 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk