Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelsesloven indebærer beskyttelseszoner omkring fremtrædende og karaktergivende landskabstræk - strande, fortidsminder, søer, åer og kirke.

Hvem gør hvad?

Mens Staten behandler eventuelle ansøgninger om dispensationer inden for strandbeskyttelseszonen, er det kommunen du skal søge om dispensation, hvis du har et projekt nær fortidsminder, søer, åer, skove eller kirker.

Undersøg om din ejendom ligger i beskyttelseszone

Tag gerne en indledende snak med os, hvis du påtænker projekt i beskyttelseszoner.

Strandbeskyttelse

Strandbeskyttelseszonen er en bræmme på 300 meter målt fra strandbredder. Bræmmen er omfattet af et generelt forbud mod at ændre tilstanden her (Naturbeskyttelseslovens § 15). Bestemmelsen skal sikre strande og kyster som landskabselementer. Praksis med hensyn til dispensation er meget restriktiv.

Læs om strandbeskyttelseszonen

Fortidsmindebeskyttelse

Fortidsmindebeskyttelseszonen er en bræmme på 100 meter målt fra kanten af synlige fortidsminder, som høje og ruiner (Naturbeskyttelseslovens § 18). Ligesom ved strandbeskyttelseszonen er her tale om et generelt forbud mod at ændre tilstanden. Formålet med bestemmelsen er at sikre fortidsminder og deres samspil med landskabet. Samtidig skal bestemmelsen sikre eventuelle arkæologiske fund omkring fortidsminder.

Praksis for dispensation er ganske restriktiv.

Læs om fortidsminder og beskyttelse

Selve fortidsminderne er beskyttede via Museumsloven, som museerne administrerer.

Sø- og åbeskyttelse

Sø- og åbeskyttelseszonen (sø- og åbyggelinjen) er på 150 meter parallelt med bredder og brinker (Naturbeskyttelseslovens § 16). Bestemmelsen indebærer et generelt forbud mod at bygge eller tilplante. Bestemmelsen har til formål at sikre søer og åer som landskabselementer.

Skovbeskyttelse

Skovbeskyttelseszonen (skovbyggelinjen) er en bræmme på 300 meter målt fra skovbryn (Naturbeskyttelseslovens § 17). Beskyttelseszonen skal sikre skove som landskabselementer.

I Helsingør Kommune har vi rigtig mange skove, så store arealer er omfattede. I by- og sommerhuszonen er beskyttelseszonen i reglen indskrænket, så linjen ligger i facaden af husene i førte række til skoven.

Kirkebeskyttelse

Kirkebeskyttelseszonen er på 300 meter omkring kirker. Beskyttelsen indebærer forbud mod at bygge højere end 8,5 meter her. Bestemmelsen skal især sikre kirker som kulturhistoriske bygninger i landskabet.

Læs om sø-, å-, skov og kirkebeskyttelse

Ansøgning - nødvendige oplysninger

Ansøgning om dispensationer fra beskyttelseszoner skal indeholde:

Rids af projektets formål
Begrundelse (praktisk og landskabeligt)
Situationsplan/luftfoto med placering
Facadetegninger (skitser)
Eventuelle fotos

Søg via Byg og Miljø

 

Husk

Behandling af din ansøgning er et samarbejde. Vi har nemmest ved "at gribe" din ansøgning, hvis du skriver udførligt om dine ønsker og behov. Vi tager også gerne en snak om projektet, inden du sender ansøgningen.

I teksten kan du begrunde dine behov og valg. Belys først sagen fra din egen synsvinkel. Skriv herefter dine begrundelser, set med naboens eller en forbipasserendes øjne.

Begge synsvinker er nødvendige, da Naturbeskyttelsesloven varetager fælles landskabsværdier. 

Sådan gør vi

  • Når vi modtager din ansøgning, ser vi om den indeholder de nødvendige oplysninger.
  • Vi kvitterer for ansøgningen, og giver besked, hvis noget grundlæggende mangler.
  • Herefter vurderer vi om det ansøgte kræver andre tilladelser - fx landzonetilladelse. 
  • Vi kommer sædvanligvis på besøg, hvor du viser rundt. Vi foreslår datoer.
  • Herefter kan vi give dig vores umiddelbare vurdering.
  • I afgørelsen kan vi stille betingelser (vilkår) om placering, størrelse, udseende, varighed mv.
  • Hvis du opnår dispensation, offentliggør vi den på vores hjemmeside (lovpligtigt) samtidig med, at vi sender den til dig.
  • Ejere og ansøger, natur- og landskabsbevarende foreninger samt andre myndigheder kan klage over vores afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.

Se nylige dispensationer

  • Når klagefristen på 4 uger udløbet skal du have byggetilladelse til projektet.
  • Hvis vi derimod vurderer, at vi ikke kan dispensere, sender vi efter besigtigelsen et begrundet afslag med klagevejledning.

Sagsbehandlingstid

Behandlingen af dispensationssager tager sædvanligvis 6-8 uger fra vi har de nødvendige oplysninger. Hertil kommer tid til eventuel byggetilladelse.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk