Retningslinjer for at sløjfe ubenyttede brønde eller boringer

Som entreprenør skal du senest 14 dage efter sløjfning af en brønd eller boring sende en færdigmelding som mail til blv@helsingor.dk - Att.: Natur & Miljø, med en anmeldelse af at sløjfningen er udført i overensstemmelse med disse retningslinjer eller tilsvarende (der henvises i givet fald til disse).

Lovgrundlag

Sløjfning af en brønd eller en boring skal overholde kravene til sløjfning i Bekendtgørelsen nr 1260 af 28/10 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Disse retningslinjer er lavet til at understøtte overholdelse af Bekendtgørelsens §29 om at sikre, at de oprindelige jordlags vandstandsende evne reetableres.

Sløjfning af en brønd

En brønde skal sløjfes af et firma med A-bevis jf. vedhæftede liste fra GEUS. Brønden oprenses og plomberes, så skadelige stoffer ikke kan trænge ned i grundvandet.
Arbejdet udføres på følgende måde:

 1. Evt. slam i bunden af brønden suges op.
 2. Evt. affald i bunden af brønden fjernes.
 3. Alle installationer (rør, pumper, kabler) fjernes.
 4. Rør afproppes.
 5. Brønden forsegles i bunden med 50 cm bentonit.
 6. Herefter fyldes op med ren jord/sand/grus til 1 m under terræn.
 7. Brøndvæggen fjernes til 1 m under terræn.
 8. Den resterende meter fyldes op med ren jord og muld.

Sløjfning af en boring

Boringer skal plomberes, så skadelige stoffer ikke kan trænge ned i grundvandet. Boringen skal sløjfes af et firma med A-bevis. Omfatter sløjfningen at hele forerøret fjernes følges Bekendtgørelsens §30.

Sløjfning af boring etableret i en ældre brønd. Arbejdet udføres på følgende måde:

 1. Forerør fyldes med bentonit.
 2. Evt. slam i bunden af brønden suges op.
 3. Evt. affald i bunden af brønden fjernes.
 4. Alle installationer (rør, pumper, kabler) fjernes.
 5. Rør afproppes.
 6. Brønden forsegles i bunden med 50 cm bentonit.
 7. Herefter fyldes op med sand indtil 1 m under terræn.
 8. Forerør og brøndvæg fjernes til 1m under terræn.
 9. Der fyldes op med ren jord og muld til terræn.

Sløjfning af boring i tørbrønd. Arbejdet udføres på følgende måde:

 1. Boringen fyldes med bentonit.
 2. Alle installationer fjernes (rør, pumper, kabler mm).
 3. Rør afproppes.
 4. Forerør fjernes til min. 1 m’s dybde.
 5. Brøndvæg/ringe fjernes til min. 1 m’s dybde.
 6. Den resterende meter eller mere fyldes op med ren jord og muld.


Sløjfning af boring afsluttet over terræn. Arbejdet udføres på følgende måde:

 1. Forerør fyldes med bentonit.
 2. Forerøret fjernes ned til en dybde af 1 m under terræn.
 3. Forerør og evt. filtersand omkring forerør dækkes af 50 cm bentonit.
 4. Der fyldes op med ren jord og muld.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk