Grundvand

Grundvand er vand, der befinder sig under jorden og kan være egnet til drikkevand, fordi det er blevet filtreret gennem flere jordlag.

I Helsingør pumper vandværkerne grundvand op fra 60-130 meters dybde. Grundvandet ligger i lag af sand og kalk i forskellige dybder og fylder porerummene ud mellem sandkornene i sandlag og på samme måde små- og større sprækker i kalklag.

Grundvandets vej

Grundvand er startet som regnvand, der ikke fordampede eller blev opsamlet i dræn og vandløb og ledt bort. Regnvandet er i stedet sivet ned i jordlagene til det, der hedder grundvandsspejlet. Under det niveau er jordlagene mættede med vand - grundvand. I Helsingør Kommune kan dybden til grundvandsspejlet - og dermed grundvandet, varierer fra 0 til 15 meter under jordens overflade.

Grundvandet bevæger sig langsomt gennem jorden fra områder, hvor grundvandet ligger højt til lavereliggende områder for til sidst at sive ud i vandløb eller søer eller nå hele vejen til havet. På sin vej strømmer grundvandet gennem dybere vandførende lag sand og kalk og det er herfra vandværkerne i kommunen pumper grundvandet op, behandler det og leder det ud til brugerne.

Beskyttelse

Gennem de senere har Center for By, Land og Vand haft særlig fokus på at få lavet et avanceret værktøj, en såkaldt integreret hydrologisk model, der kan beregne hvor meget grundvand der er, hvor det bevæger sig hen, hvilke områder vandværkerne henter grundvand fra, om forurening kan true vandværkerne og om der er nogen påvirkning af vandløb og vådområder.

Modellen beregner ned på 100 x 100 meter skala og med den grad af detaljering tager det tid at få tjekket at modellen troværdigt simulerer vandets kredsløb. Det er der nogle mål for og vi er ved at være godt i hus med at indfri kravene til en sådan model.

Helsingør modellen er allerede et redskab for os til at vurdere om en vandindvinding er bæredygtig i forhold til vandløb m.m. og hvis den ikke er det, hvilke konsekvenser det vil kunne have. Den betyder også, at vi kan forholde os til mulige trusler fra forureninger fra overfladen, som typisk kan være gamle industrigrunde. Sammen med Forsyning Helsingør og de private vandværker i kommunen kan vi vurdere behovet for eventuelle ændrede strategier for vandindvinding osv.

Det arbejde, der er lavet de senere år er grundlaget for de tilladelser til indvinding af drikkevand, som Forsyning Helsingør, Hornbæk- og Kildekrog Vandværker og Dale Korsvej Vandværk har fået fornyet i 2016 og som gælder de næste mange år frem.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk