Søer

I Helsingør Kommune findes over 600 søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en bestemt sø er omfattet af § 3, eller om et bestemt tiltag kræver en dispensation, kan du henvende dig til Natur og Vand.

Søerne i Helsingør Kommune er levested for en lang række dyre- og plantearter, hvoraf nogle er omfattet af særlige beskyttelsesbestemmelser, de såkaldte bilag IV-arter.

Miljøtilstand

Mange af søerne i Helsingør Kommune lever ikke op til den målsætning der er fastlagt for dem. Tidligere var det almindeligt at udlede urenset spildevand i søerne. I dag ledes langt størstedelen af spildevandet til de kommunale renseanlæg, og kravene til rensning af spildevandet fra ejendommene på landet er skærpet væsentligt.

Læs mere om handleplaner for Vand- og natur.

Søer er beskyttet natur

Alle søer over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden uden en dispensation fra Helsingør Kommune. Fx betragtes en oprensning som en tilstandsændring, selvom det er et tiltag, der forbedrer tilstanden i søen.

Læs mere om beskyttet natur i Helsingør Kommune

Her kan du læse mere:

Naturstyrelsen
Naturbeskyttelsesloven - Retsinformation
Spildevand i det åbne land
Danmarks MiljøportalCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk