Hjælp i hverdagen

Praktisk hjælp og støtte

Helsingør Kommune ønsker at støtte borgerens mulighed for at forblive selvhjulpen og bevare færdigheder og derigennem varetage ansvaret for eget liv.

Læs mere

Sygepleje

Du kan få hjælp til sygepleje uanset alder efter henvisning fra læge eller hospital. Tilbuddene tager udgangspunkt i funktionsevne og individuelle behov.

Læs mere

Personlig pleje

Helsingør Kommune ønsker at støtte borgerens mulighed for at forblive selvhjulpen og bevare færdigheder og derigennem varetage ansvaret for eget liv.

Læs mere

Den kommunale Hjemmepleje

Du vælge mellem kommunal eller privat leverandør til praktisk eller personlig hjælp, hvis du er visiteret til hjælp.

Læs mere

Privat leverandør - Frit valg

Du har mulighed for selv at vælge kommunal eller privat leverandør til praktisk eller personlig hjælp samt sygepleje, hvis du er visiteret til hjælp.

Læs mere

Madservice

Du kan få leveret mad, hvis du er visiteret til madudbringning . Læs om hvad der tilbydes, og hvordan du får madudbringning.

Læs mere

Træning i hjemmet

Hverdagsrehabilitering tilbydes borgere, der bor hjemme. Træningen er målrettet mod forbedring af færdigheder i hverdagens gøremål.

Læs mere

Visiterede dagcentre

Borgere, der af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte de åbne aktivitetscentre, kan blive visiteret til et dagcenter.

Læs mere

Læring som følge af utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en sundhedsfaglig handling, der ikke går som forventet, og skader patienten. Det er vigtigt, at hændelser bliver indrapporteret.

Læs mere