Hjælpemiddel bil

Du kan få støtte til bil hvis du opfylder visse krav. Herunder kan du se, hvilke krav du skal opfylde.

Ansøg om støtte til bil

Forudsætning for at få støtte til bil er:

  • at du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad forringer din mulighed for at færdes
  • at dit kørselsbehov ikke kan løses på anden måde
  • at du har behov for kørsel til og fra arbejdet, hvor du skaffer et væsentligt bidrag til din forsørgelse, eller du har behov for kørsel til og fra uddannelse, eller du har aktiviteter udenfor dit hjem, som medfører et betydeligt kørselsbehov.  

Afprøvning af bil

Ved bevilling skal du til afprøvning af den billigst egnede bil inden en endelig udmåling af støtten.

Udmåling af støtten

Støtte ydes som et rentefrit lån på max. 183.000 kr. ( 2017-priser) inklusiv moms, dog højst bilens købesum. En del af lånet skal tilbagebetales i løbet af seks år. Størrelsen af det beløb, der skal tilbagebetales, afhænger af din indkomst. Hvis særlige forhold taler for det, og der stilles særlige krav til bilen, kan lånerammen udvides.

Afgiftsfritagelse

Ud over støtte til bil kan du søge om afgiftsfritagelse.

Tilskud til særlig indretning

Der kan søges om tilskud til særlig indretning af en bil, uanset om der er bevilliget støtte til bilen hvis:

  • politiet har stillet krav om det og ved krav i kørekortet
  • helbredsforholdene taler for det
  • det letter brugerens placering i bilen

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, skriftligt eller mundtligt, ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis afslaget fastholdes.


Reparation af hjælpemidler

Helsingør og Fredensborg Kommune har en fælles hjælpemiddelcentral.

Personlig henvendelse på Hjælpemiddelcentralen kan kun ske efter aftale med visitator på telefon 49 28 39 39.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00