Hjælpemiddel bil

Du kan få bevilget støtte til bil, hvis du opfylder visse betingelser.

Ansøg om støtte til bil

  • At du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • At den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad forringer din mulighed for at færdes.
  • At du enten har behov for kørsel til og fra arbejdet, hvor du tjener et væsentligt bidrag til din forsørgelse eller
  • at du har behov for kørsel til og fra et uddannelsesforløb, der sigter mod fremtidig arbejds- og indtægtsmulighed.
  • Og eller, at du har aktiviteter udenfor dit hjem, som medfører et betydeligt kørselsbehov.
  • At dit kørselsbehov ikke kan løses på anden måde end ved at benytte bil.  

Afprøvning af bil

Ved bevilling af støtte til bil skal du til afprøvning af egnet bil hos en bilopbygger. Der bliver altid bevilliget støtte til den billigst egnede bil.

Udmåling og afvikling af støtten

Støtten ydes som et rentefrit lån til den billigst egnede bil. Lånet udgør højst bilens købesum. Lånerammen fastsætte hvert år fra ministeriet.

Hvis særlige forhold taler for det, og der stilles særlige krav til bilen, kan lånerammen udvides.

Lånet afdrages over 8 år med 1/96 månedligt fra bilens registrering.

Størrelsen af det beløb, der skal tilbagebetales, afhænger af indkomstforholdene.

Afgiftsfritagelse

Ud over støtte til bil kan du søge om afgiftsfritagelse.

Tilskud til særlig indretning

Du kan søge om tilskud til særlig indretning af en bil, når dine helbredsforhold gør, at du har behov for særlig indretning eksempelvis en lift. Du kan søge om tilskud til særlig indretning uanset om der er bevilliget støtte til bilen.

Hvis du ønsker at søge om støtte, skal du rette henvendelse til Forebyggelse og Visitation og få sendt ansøgningsskemaer. Her kan du også få yderligere vejledning.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, skriftligt eller mundtligt, ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis afslaget fastholdes.

Reparation af hjælpemidler

Helsingør og Fredensborg Kommune har fælles hjælpemiddelcentral på Helsingørsvej 25, 2490 Fredensborg 

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag: 9.30-12.00
Tirsdag: 9.30-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.30-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 9.30-12.00