Ikke-kropsbårne hjælpemidler

Forebyggelse og Visitation foretager sagsbehandling, tilbyder råd og vejledning vedrørende ikke-kropsbårne hjælpemidler og boligændringer.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte Forebyggelse og Visitation.

Søg om hjælpemidler

Du vil få svar på din henvendelse vedrørende ikke akutte hjælpemidler indenfor 6 uger.

Reparation og fornyelse af hjælpemiddel

Har du tidligere fået bevilget et hjælpemiddel efter servicelovens §112, som skal fornyes eller genansøges, kan du ansøge ved at udfylde en tro og love-erklæring om udskiftning af hjælpemidler.

Søg om udskiftning af hjælpemiddel (servicelovens §112)

Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel efter servicelovens §112, kan du søge om at få det repareret.

Søg om reparation af hjælpemiddel (servicelovens §112)

Frit valg af leverandør

Ved bevilling efter § 112 eller 116 kan du selv vælge anden leverandør end den, kommunen har valgt, såfremt du selv betaler merudgiften til denne leverandør. Ved bevilling vil visitator give yderligere oplysninger om ordningen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, skriftligt eller mundtligt, ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis afslaget fastholdes.

 

Støtte til hjælpemidler

Du kan få støtte til hjælpemidler hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom og hvis hjælpemidlet:

I væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, og er nødvendig for, at du kan udøve et erhverv, eller i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet.

Standard hjælpemidler kan leveres i løbet af tre dage og en hverdag ved akut behov.

Hjælpemidler efter behov

Forebyggelse og Visitation foretager en individuel vurdering af funktionsevne og behov og træffer derudfra afgørelse om, hvilke hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer, der kan bevilges.

Hjælpemidlerne udlånes gratis og kan lånes så længe, der er et behov. Boligændringer er gratis, dog kan der ved større boligombygninger blive tale om, at kommunen optager pant i ejerbolig.

 

Støtte til forbrugsgoder

Du kan få støtte til forbrugsgoder hvis du opfylder de samme kriterier som ovenstående ved bevilling efter servicelovens § 112. Hjælpen ydes som et økonomisk tilskud til maksimalt 50 procent af et almindeligt standardprodukt.

Støtte til boligændringer

Du kan få støtte til boligændringer efter servicelovens § 116, stk. 1:

Hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom, og hvis indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send sikker mail

Virksomheder: Send sikker mail

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00