Kropsbårne hjælpemidler

Et kropsbårent hjælpemiddel kan blive bevilget til borgere med en varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

Du kan få bevilget kropsbårne hjælpemidler, hvis:

 • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne.

 • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

 • Hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

Du skal altid have en bevilling, før du bestiller eller køber hjælpemidlet.
Helsingør Kommune afregner direkte med leverandørerne.

søg om hjælpemidler (for borgere)

Søg om kropsbårne hjælpemidler (for pårørende og tredjepart)

Eksempler på hjælpemidler:

 • Ganghjælpemidler
 • Kørestole
 • Toiletforhøjer
 • Nødkald
 • Inkontinenshjælpemidler
 • Indlæg eller ortopædisk fodtøj
 • Stomihjælpemidler
 • Arm og benproteser
 • Optiske synshjælpemidler
 • Særlige informationsteknologiske hjælpemidler
 • Hjælpemiddel bil


Lov om social service

Du kan læse hele "Bekendtgørelse af lov om social service" på retsinformation.dk

Læs loven her
Reparation af hjælpemidler

Helsingør og Fredensborg Kommune har en fælles hjælpemiddelcentral.

Personlig henvendelse på Hjælpemiddelcentralen kan kun ske efter aftale med visitator på telefon 49 28 39 39.

Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk