Visiterede dagcentre

Borgere, der af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte de åbne aktivitetscentre, kan blive visiteret til et dagcenter.

De visiterede dagcentre tilbyder forskellige aktiviteter, træning og samvær under hyggelige former.

Det er din bopæl, der afgør hvilket dagcenter, du kan benytte. Dog er der mulighed for at få tilbudt ledige pladser på andre dagcentre.

Se liste over de visiterede dagcentre i Helsingør Kommune

Hvordan bliver jeg visiteret?

For at blive visiteret til et dagcenter, skal du henvende dig til Forebyggelse og Visitation.

  • Det koster 118,50 kr. (2020-priser) månedligt, at være medlem af et dagcenter. Beløbet opkræves via pensionen.
  • Du kan ansøge om transport via visitator.
  • Transporten er brugerbetalt og opkræves via pensionen.
  • Du betaler selv for evt. materialeforbrug.
  • Udmelding skal ske med en måneds varsel til den første i måneden.

Dagcentertilbud for borgere med demens

Borgere med en demenssygdom tilbydes socialt samvær, aktiviteter og vedligeholdende træning i demensdagcenter på plejehjemmet Falkenberg.

Demensdagcenter på Falkenberg

Begge Helsingør Kommunes dagcentre til borgere med demens er placeret på Falkenberg. Demensdagcentret er opdelt i to grupper/lejligheder, som til dagligt kaldes henholdsvis Pusterummet og Samværsgruppen.

Tilbuddet henvender sig til borgere, som på grund af en demenssygdom ikke kan deltage i aktiviteterne på et lokalt dagcenter, fordi det virker for uoverskueligt, eller fordi borgeren har brug for megen støtte fra personalet.

Brugerne og personalet mødes i de to lejligheder til fælles morgenbord. Herefter hygger man sig sammen med det, der er stemning for på dagen, fx gåture, avislæsning, spil eller en tur ud i det blå med plejehjemmets bus. Ved frokosttid spiser man igen sammen, og dagen afsluttes omkring fælles kaffebord.

Kørsel indgår i dagcentertilbud for demente.

Mødestedet Montebello

Der er også mulighed for at blive visiteret til Demenshuset Montebello, som er for borgere med en demenssygdom af lettere grad.

Læs mere om Mødestedet Montebello

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Aktivitetskatalog for aktive pensionister

I aktivitetskataloget kan du læse om mange af de pensionistforeninger, ældreklubber, interessegrupper og sygdomsforeninger, som findes i Helsingør Kommune.

Aktivitetskatalog
Har du en kronisk sygdom?

Så kan du have glæde af ”LÆR AT TACKLE kronisk sygdom”, et kursus hvor du vil blive præsenteret for teknikker og redskaber, som - med din egen aktive indsats - giver dig bedre muligheder for at mestre livet i hverdagen.

Lær at tackle kronisk sygdom

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39 

Borgere: Send sikker mail

Virksomheder: Send sikker mail

Telefontid
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00