Sammen Om Vores Skole

Sammen Om Vores Skole er et projekt, der har som mål at udvikle skole- og fritidsområdet med et større fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

Byrådet i Helsingør har sat rammer og retning for arbejdet i et kommissorium vedtaget i maj 2022. Arbejdet kaldes i daglig tale Sammen Om Vores Skole.

I samarbejde med alle skolernes interessenter ved møder, samråd og inddragelsesprocesser har DSFI i foråret 2023 indsamlet data fra elever, forældre, medarbejdere og ledere om hvad der fungerer godt og hvad, der kan gøres endnu bedre i netop deres skole og distrikt.

Med baggrund i dette data har Børne- og Uddannelsesudvalget efterfølgende ønsket, at DSFI udarbejder en ny skolepolitik med udgangspunkt i Helsingør Kommunes børnesyn. Skolepolitikken forventes at blive endelig godkendt i Byrådet den 30. oktober.

Luk alle
Åben alle
Baggrund

Af den politiske konstitueringsaftale bag det nye Byråd fremgår det:

Der skal udarbejdes en ny skolestruktur med fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse. Forslag til struktur skal udarbejdes i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og ledere. Koblet til en ny skolestruktur skal der arbejdes med, hvordan børn med udfordringer får den bedst mulige hjælp inden for rammerne.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt igangsætter et arbejde med fokus på, hvordan udviklingen på skole- og fritidsområdet kan spille sammen med det ønskede fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

Arbejdet vil tage afsæt i et bredt involverende samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og ledere på området for at sikre, at den videre udvikling af skole- og fritidsområdet inddrager perspektiver og viden fra såvel brugere, medarbejdere og øvrige aktører på området. Parterne vil i processen i fællesskab drøfte udfordringer på skole- og fritidsområdet og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne.

Metode

Med det overordnede fokus at sikre skole- og fritidsområdet de bedste forudsætninger for at kunne leve op til de nationale og kommunale mål for skoleområdet vil udviklingen af området tage afsæt i en bred involverende proces.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vil samarbejde tæt med relevante centre, herunder særligt Center for Børn, Unge og Familier (BUF) og Center for Økonomi og Ejendomme (ØE).

Centeret vil facilitere en bred involverende proces med det formål at styrke samarbejdet om udviklingen af skole- og fritidsområdet.

Den involverende proces skal sikre at perspektiver og ønsker fra forældre, elever og øvrige aktører på området bliver vigtige input i det videre udviklingsarbejde.

Samarbejdet om udviklingen af skole- og fritidsområdet vil bl.a. kigge på at udfolde de politiske pejlemærker: nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

Ud over de politiske pejlemærker skal arbejdet med udviklingen af skole- og fritidsområdet også have et fokus på at understøtte og udvikle almenområdet, så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i sit eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der. Det betyder også, at der kigges på hvordan specialtilbuddene er organiseret, om de nuværende tilbud dækker elever med særlige behov som eksempelvis særligt begavede elever, elever med ordblindhed mv.

 

2023
Jan-feb

Sammen Om Vores Skole møder på distriktsniveau.

Marts-april

Opsamling på distriktsmøder. Skolebestyrelsesrepræsentanter, skoleledelser, DSFI, BUF.

Maj-juni

Mulighed for matrikelvise forældremøder.

August-oktober

Opstilling af scenarier/modeller.

8.-29. november

Høringsperiode vedr. modeller og scenarier (tre uger).

December 2023

Politisk beslutning.

Forløbet frem til sommeren 2023

Det væsentligste fokus i processen har været at sikre en grundig involvering af skolernes interessenter samt at sikre at outputtet fra involveringen er synlig i resultatet af arbejdet.

Luk alle
Åben alle

I alle seks skoledistrikter har der været afholdt en hel dag med involvering af de tre hovedinteressenter: elever, forældre og medarbejdere.

I skoletiden var der planlagt et forløb for eleverne med en kendt lærer, hvor eleverne afhængigt af klassetrin på forskellige måder talte om deres skolegang ud fra forskellige perspektiver.

Resultatet af denne seance blev samlet og bragt videre til senere på dagen, hvor først medarbejdere og dernæst forældre var inviteret til at bidrage med deres perspektiver på en mængde spørgsmål, som udsprang af kommissoriet.

På denne baggrund fik DSFI temasorteret data med tilbage.

Datakvalificering

Med data sorteret på ni temaer samt en mere usorteret mængde baseret på gruppedrøftelser fra dagen, er data efterfølgende renskrevet.

Herefter kunne data tematiseres yderligere med det formål at kunne pege på de mest tydelige tendenser. Til dette arbejde er anvendt AI som hjælp til sorteringen.

Efter at have udpeget tematikker fra de enkelte distrikter, er data sammenholdt på tværs af skoledistrikterne for at finde de tværgående tematikker. Disse er en del af grundlaget for den kommende skolepolitik.

Tilbageløb til skolerne

I forlængelse af de involverende møder har DSFI været ude i hver enkelt distrikt for at give først skoleledelsen og dernæst bestyrelserne et blik i, hvad elever, forældre og medarbejdere har sagt og skrevet hos netop dem.

Udvidet samråd i juni 2023

Som afslutning på den involverende fase afholdt DSFI en workshop i juni 2023, hvor Byrådet, skolebestyrelser, faglige organisationer, UTH med flere var inviteret til at tale om børnesyn og høre oplæg fra fagfolk med viden og erfaring på nogle af de udpegede områder; særligt intelligente børn, co-teaching og SIL-klasser (to-voksen ordning).

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt