Lær at klare hverdagen

Hverdagsrehabilitering tilbydes borgere, der bor hjemme. Træningen er målrettet mod forbedring af færdigheder i hverdagens gøremål.

Du kan få hverdagsrehabilitering, hvis du

  • ansøger om eller er visiteret til hjemmehjælp
  • har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne
  • vurderes at have rehabiliteringspotentiale

Du kan visiteres til hverdagsrehabilitering i en tidsbegrænset periode. Træningen vil foregå i dit hjem eller i dine nære omgivelser.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til hverdagsrehabilitering.

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Det Sociale Nævn, hvis du ikke får medhold.Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00