Træning for hjemmeboende

Du kan få træning, hvis du er ældre og fysisk svækket på grund af sygdom og har behov for træning for at kunne fungere i hverdagen igen.

Træning tilbydes borgere, der bor hjemme. Træningen er målrettet mod tab af færdigheder, og der skal være en forventet effekt.

Du kan visiteres til træning i en tidsbegrænset periode. Træningen vil primært foregå i træningsenheden - individuelt, på hold eller som et kombineret tilbud. Færdigheder kan endvidere trænes i og omkring dit eget hjem. Alle former for træning er gratis. Såfremt du har behov for kørsel til træning er der brugerbetaling således, at du selv skal sørge for eller betale for transporten til og fra din træning.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller hospitalet kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til træning.

Genoptræningssted

Træning finder sted på Plejehjemmet Montebello.

Læs mere om Plejehjemmet Montebello

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Det Sociale Nævn, hvis du ikke får medhold.


Serviceloven

Daggenoptræning ydes efter reglerne om ambulant genoptræning under Serviceloven.

Læs serviceloven her

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00
Onsdag og fredag kl. 09.30-12.00