Den kommunale tandpleje

Tandplejen er et samlet gratis tilbud, som omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering.

Luk alle
Åben alle

Undersøgelser foretages med varierende mellemrum, afhængigt af den enkeltes behov. På baggrund af aktuel byrådsvedtagelse er de faste intervaller mellem klinisk undersøgelse og behandlingsplanlægning 24 måneder for alle børn og unge.

Med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og tandsundhed, lægges der en individuel tandplejeplan for det enkelte barn/den unge.

Der tages stilling til, hvilke forebyggende tiltag, behandlinger eller kontroller, der skal foretages og på hvilke tidspunkter, disse skal foretages frem til næste undersøgelse.

Det betyder, at børn med stort behov for hjælp og støtte ses ofte til forebyggende behandlinger (ca. hver 4. måned), og børn der har god mundhygiejne, støtte fra hjemmet og ingen caries, ses hver 24. måned.

Hos førstegangsfødende - eller ved særlige behov -  indkalder vi dit barn, når barnet er omkring 9-11 måneder til sit første besøg i Tandplejen. Vi skal tale om:

 • Tandfrembrud.
 • Hvordan undgår man at få huller i tænderne.
 • Tandbørstning.
 • Amning.
 • Sutteflaske. 
 • Kost.

Derudover indkalder vi alle børn til undersøgelse, når de er cirka 2 ½ år.

Forældre til 0-6 årige kan frit vælge mellem:

 • Gratis tandpleje på én af Helsingør Kommunes tandklinikker. Vælger I tandpleje i den kommunale tandpleje i Helsingør, vil tandplejen være gratis for jer. Barnet vil blive indkaldt på den klinik, I vælger.
 • Tandpleje i en anden kommune, hvis de har kapacitet til at tilbyde behandling. Vælger I en anden kommunes tandpleje, bliver barnet fremover indkaldt til den klinik, I har valgt. NB I skal selv forud fra valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at barnet fremover kan gå hos dem. Hvis tandplejen er dyrere i den valgte kommune end i Helsingør, skal I selv betale forskellen.
 • Tandpleje hos en praktiserende tandlæge, hvor tandregulering ligeledes skal foregå hos praktiserende tandlæge. Vælger I tandpleje hos praktiserende tandlæge, giver kommunen tilskud på 65% til 0-15 årige af udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Børne og Ungdomstandpleje overenskomsten. Tilskud til ydelser der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst kræver forudgående godkendelse af kommunen før igangsættelse af behandlingen.

Valget gælder det samlede tandplejetilbud (undersøgelser og behandling). Uanset hvem I vælger som tandlæge, vil I få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje. Hvis I vælger at benytte tandpleje i anden kommune eller privat praksis, har byrådet vedtaget, at man ikke kan skifte igen, før der er gået 1 år efter det sidste behandlerskift.

Tandplejen fortsætter på samme klinik som hidtil, hvis ikke andet er aftalt.

Børnene indkaldes individuelt efter behov. Korte intervaller, hvis behovet er stort. Lange intervaller, hvis behovet skønnes at være meget lille.

Forebyggende arbejde:

 • Tandbørstning instruktion.
 • Kostvejledning.
 • Afpudsning.
 • Pensling med fluorpræparater.
 • Lakforsegling af dybe furer i de blivende kindtænder.

Ved de almindelige undersøgelser følger tandlægen udviklingen af tænder, kæber og bidforhold og vurderer, om der er behov for at henvise til specialtandlægen.

Forældre til 7-15 årige kan frit vælge mellem:

 • Gratis tandpleje på én af Helsingør Kommunes tandklinikker. Vælger I tandpleje her i den kommunale tandpleje i Helsingør, vil tandplejen være gratis for jer. Barnet vil blive indkaldt på den klinik, I vælger.
 • Tandpleje i en anden kommune, hvis de har kapacitet til at tilbyde behandling. Vælger I en anden kommunes tandpleje, bliver barnet fremover indkaldt til den klinik I har valgt. NB I skal selv forud fra valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at barnet fremover kan gå hos dem.
  Hvis tandplejen er dyrere i den valgte kommune end i Helsingør, skal I selv betale forskellen.
 • Tandpleje hos en praktiserende tandlæge, hvor tandregulering ligeledes skal foregå hos praktiserende tandlæge. Vælger I tandpleje hos praktiserende tandlæge, giver kommunen tilskud på 65% til 0-15 årige af udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Børne og Ungdomstandpleje overenskomsten. Tilskud til ydelser der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst kræver forudgående godkendelse af kommunen før igangsættelse af behandlingen.
  Evt. tilskud til tandregulering ydes kun i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med behandling af tandstillingsfejlen på kommunens tandreguleringsklinik (lønninger, materialer etc.).
  Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Dvs. at visitation for tandstillingsfejl, evt. behandling og kontrol efter tandreguleringsbehandling også skal foregå hos praktiserende specialtandlæge. Evt. igangværende behandling afbrydes, og aftalte tider aflyses. 
  Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling, end den kommunen kan godkende, kan I kun få tilskud, jf. ovenstående, til den behandling, kommunen har godkendt. Resten er egenbetaling.
  Dvs. hvis I fx ønsker hyppigere undersøgelser en det af byrådets fastsatte interval, så er ekstra undersøgelser med 100% egenbetaling.

 

Hvis I vælger at benytte en af de valgmuligheder, der er nævnt under punkt 2 og 3, har byrådet vedtaget, at man ikke kan skifte igen, før der er gået et år efter det sidste behandlerskift.

Priseksempel

 • Udgift til tandregulering hos praktiserende specialtandlæge: 43.000 kr.
 • Udgift tandregulering i den kommunale tandpleje 18.000 kr.
 • Kommunalt tilskud til tandregulering: 65% af 18.000 kr. = 11.700 kr.
  Egenbetaling: 43.000 kr. minus 11.700,-kr. = 31.300,-kr.

Unge, der er holdt op i folkeskolen, fortsætter på samme tandklinik som hidtil, hvis ikke andet er aftalt.

Den kommunale tandpleje stopper ved 18 år. Vi opfordrer de unge til at opgive navn på den ønskede tandlæge, og vi viderebringer efter aftale gerne journaloplysninger og røntgenbilleder.

Den nye tandlæge informeres samtidig om, hvornår vi vurderer, det igen er passende at indkalde til undersøgelse.

Unge 16-17 årige kan frit vælge mellem:

 • Gratis tandpleje på én af Helsingør Kommunes tandklinikker. Vælger I tandpleje her i den kommunale tandpleje i Helsingør, vil tandplejen være gratis for jer. Barnet vil blive indkaldt på den klinik, I vælger.
 • Tandpleje i en anden kommune, hvis de har kapacitet til at tilbyde behandling. Vælger I en anden kommunes tandpleje, bliver barnet fremover indkaldt til den klinik I har valgt. NB I skal selv forud fra valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at barnet fremover kan gå hos dem.
  Hvis tandplejen er dyrere i den valgte kommune end i Helsingør, skal I selv betale forskellen.
 • Tandpleje hos en praktiserende tandlæge. Vælger I tandpleje hos praktiserende tandlæge, giver kommunen tilskud på 100% til 16-17 årige af udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Børne og Ungdomstandpleje overenskomsten. Tilskud til ydelser der ikke er omfattet af ovennævnte overenskomst kræver forudgående godkendelse af kommunen før igangsættelse af behandlingen.
  Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling end den, kommunen kan godkende, kan I kun få tilskud, jf. ovenstående, til den behandling, kommunen har godkendt. Resten er egenbetaling.
  Evt. tilskud til tandregulering ydes kun i forhold til de udgifter, der ville være forbundet med behandling af tandstillingsfejlen på kommunens tandreguleringsklinik (lønninger, materialer etc.).
  Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Dvs. at visitation for tandstillingsfejl, evt. behandling og kontrol efter tandreguleringsbehandling også skal foregå hos praktiserende tandlæge. Evt. igangværende tandreguleringsbehandling afbrydes, og aftalte tider aflyses. Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling, end den kommunen kan godkende, kan I kun få tilskud, jf. ovenstående, til den behandling, kommunen har godkendt. Resten er egenbetaling.
  Dvs. hvis I fx ønsker hyppigere undersøgelser en det af byrådets fastsatte interval, så er ekstra undersøgelser med 100% egenbetaling. Valget gælder det samlede tandplejetilbud (undersøgelser, behandling og tandregulering).

Uanset hvem I vælger som tandlæge, vil I få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje. Hvis I vælger at benytte kommunal tandpleje i anden kommune eller hos praktiserende tandlæge, har byrådet vedtaget, at man ikke kan skifte igen, før der er gået et år efter det sidste behandlerskift.

Priseksempel:

 • Udgift til tandregulering hos praktiserende specialtandlæge: 43.000 kr.
 • Udgift tandregulering i den kommunale tandpleje 18.000 kr.
 • Kommunalt tilskud til tandregulering: 100% af 18.000 kr. = 18.000 kr.
 • Egenbetaling: 43.000 kr. minus 18.000 kr. = 25.000 kr.

Forskning dokumenterer, at klinisk undersøgelse hver 24. måned er dækkende på baggrund af en række afgørende faktorer. Disse faktorer er bl.a. forekomst af begyndende eller fyldningskrævende caries, mundhygiejne, tandstatus, sociale baggrund - og aldersmæssige forudsætninger dvs. væsentlige tidspunkter i barnets, eller den unges udvikling i forhold til frembrud af permanente tænder og tandstillingsforhold.

Tandplejens arbejdsmetoder tager udgangspunkt i evidensbaseret viden (dvs. på baggrund af dokumenterede forskningsundersøgelser) om de forskellige faktorers indflydelse på tænder og omgivende vævs sundhedstilstand.

Tandplejen har i den sammenhæng fokus på personalesammensætning i teams ud fra de opgaver, der skal udføres, og der foregår en høj grad af uddelegering med maksimal udnyttelse af de forskellige personalegruppers kompetencer og arbejdsområder.

 • I Tandplejen skaber vi trygge rammer om jeres barn, så det er positivt at komme til tandlægen.
 • Vi har stor erfaring og uddannelse i børnetandpleje og omgang med børn og unge.
 • Vi lægger vægt på at støtte og rådgive jer om tandplejevaner, som kan bevare tænderne sunde hele livet.
 • Vi følger tandskiftet og kæbernes vækst, så eventuel tandregulering kan gennemføres på det tidspunkt, der er bedst for jeres barn.
 • Vi tager hensyn til den enkeltes behov ved planlægning af undersøgelser, forebyggende aktiviteter og nødvendig behandling.
 • Vi lægger vægt på samarbejdet med hjemmet - også når børnene selv kommer på klinikken.

Tandplejen for børn og unge

Klinikkernes Call Center

Telefon: 49 28 18 48

Telefontid:
Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00