Parkeringsafgifter inkl. klage

Læs om betalingsvejledning, afgørelse og begrundelser samt evt. inddrivelse hos SKAT m.m.

Afgørelse

På afgiften er der angivet et overtrædelsespunkt – fx 01c.

Den nærmere begrundelse for udstedelse af p-afgiften, kan læses under Forseelser.

Læs mere om Forseelser

Betalingsvejledning

En parkeringsafgift/bøde er på 510 kr. Parkerer man i en handicapbås eller ud for indkørsel til ejendom koster det 1.020 kr. 

Beløbet skal være indbetalt inden 10 dage. Indbetalingskortet bedes benyttet til betaling.

Vælger du en bankoverførelse, bedes du oplyse Parkeringsservice om bilens registrerings nummer og afgiftens løbenummer.

Parkeringsafgifter kan ikke nedsættes.

Der kan dog i visse tilfælde ved henvendelse til Parkeringsservice laves afdragsordning, maksimalt fem afdrag.

Begrundelse

Reglerne om standsning og parkering findes i Færdselsloven (fremover "FÆL"), i vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg.") og i bekendtgørelse om parkeringsskiver (fremover "p-skivebkg."), love, regler og bekendtgørelser.

Inddrivelse

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse og undlader at betale, vil sagen blive overgivet til Gældstyrelsen og herefter på din (den registrerede ejer eller brugers) eventuelle begæring til fogedretten.

Du skal normalt selv betale de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af sagen til fogedretten.

Omkostninger ved inddrivelse

Hvis afgiften ikke betales til tiden, udsendes der en betalingspåmindelse til den registrerede ejer/bruger. Såfremt afgiften fortsat ikke er betalt, udsendes rykker pålagt ekspeditionsgebyr på 250 kr.

Betales afgiften fortsat ikke, iværksættes tvangsinddrivelse via Gældstyrelsen ved udlæg/indeholdelse i løn mv.

Når der foretages udlæg, medfører det et ekspeditionsgebyr og en retsafgift pr. tilsigelse, hvis du selv møder op hos Gældstyrelsen. Hvis Gældstyrelsen skal foretage opkrævningen hos dig, koster det yderligere. Lønindholdelse udløser også ekspeditionsgebyr.

Husk altid at påføre registreringsnummeret eller løbenummeret ved betaling.

Forseelser

Ved pålæggelse af en afgift/bøde er der vedlagt en specifik talon, hvorpå der står hvilken forseelse/overtrædelse bilisten har overtrådt.

Forseelsestyper

01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor der et ubetinget standsningsforbud. Det er markeret enten med den forbudstavle, der betyder "standsning forbudt" eller ved ubrudt gul linje på kantsten eller ved kørebanekant, jf. vejbkg. § 17, C61 eller UC 61 og § 56, T 61. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

01b. Særlig afgrænset bane. Køretøjet er standset i en sving- eller busbane. Standsning og parkering er forbudt i disse særlige baner, der er afmærket med symbol for bestemte trafikretninger eller bestemte færdselsarter, jf. vejbkg. § 51, Q 46 og Q 47. FÆL §121, stk. 1, nr. 5.

01c. Spærreflade. Køretøjet er standset på en spærreflade. Standsning og parkering er forbudt på en spærreflade, der er et skraveret eller helt hvidt areal på kørebanen, jf. vejbkg. § 51, Q 45. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

01d. Standsning i forbudszone. Køretøjet er standset, hvor der gælder et standsningsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må standses uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse i området, jf. vejbkg. § 23, E 68. FÆL § 121, stk.1, nr. 5.

02. Betinget standsningsforbud. Køretøjet er standset i strid med et betinget standsningsforbud, der er angivet ved den forbudstavle og undertavle, der betyder: "Standsning forbudt. Af- og pålæsning tilladt", jf. vejbkg. § 17, C 61, og § 9. Parkeringsvagten har observeret, at der ikke blev foretaget lovlig af- og pålæsning eller ud-og indstigning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03a. Reserveret parkeringsplads - afmærket på kørebanen m.m. Køretøjet er standset i strid med et standsnings- og parkeringsforbud på en parkeringsplads, hvor der ved tekst eller symbol på kørebanen m.m. er angivet, at parkeringspladsen er reserveret
til en bestemt køretøjsart, jf. vejbkg. § 56, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03b. På tværs af parkeringsbås. Køretøjet er standset i strid med et forbud mod at standse eller parkere på anden måde end i længderetningen på en afmærket parkeringsbås, jf. vejbkg. § 56, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03c. Invalidepladser. Køretøjet er standset i strid med et standsnings- og parkeringsforbud på en invalideplads, der er reserveret til køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse til invalideparkering, jf. vejbkg. § 23, E 33, samt § 9 og § 56, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

03d. Handicappladser (køretøjet var parkeret). Dit køretøj er henstillet i strid med et standsnings- og parkeringsforbud på en handicapplads, der er reserveret til køretøjer eller til et eller flere bestemte køretøjer, som er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse til at parkere på sådan plads, jf. vejbkg. § 23, E 23 og § 9, E 33 samt § 56, T 33. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5. Da det er konstateret, at dit køretøj var parkeret, er der blevet pålagt en forhøjet p-afgift, jf. FÆL §121, stk. 5, 2. pkt.,nr. 2 og 3.

04. Standsning forbudt. Ud- og indstigning tilladt. Køretøjet er standset i strid med et betinget standsningsforbud, der er angivet ved den forbudstavle og undertavle, der betyder: "Standsning forbudt. Ud- og indstigning tilladt", jf. vejbkg. § 17, C 61, og § 9. Parkeringsvagten har observeret, at standsningen ikke skete i forbindelse med lovlig ud- og indstigning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05a. Ved skiltning og brudt gul kantlinje. Køretøjet er parkeret i strid med et parkeringsforbud. Det er markeret enten med den forbudstavle, der betyder "parkering forbudt" eller ved punkteret gul linje på kantsten eller ved kørebanekant, jf. vejbkg. § 17, C 62 eller UC 62, og § 56, T 62. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05d. Opholds- og legeområde. Køretøjet er parkeret i strid med et parkeringsforbud i et opholds- og legeområde. Dette er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede pladser i et opholds- og legeområde, jf. vejbkg. § 23, E 51. FÆL § 121, stk. 1, nr. 6.

05e. Gågade. Køretøjet er parkeret i strid med et parkeringsforbud i gågade. Dette er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede pladser i gågade, jf. vejbkg. § 23, E 49. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05f. Parkering i forbudszone. Køretøjet er parkeret i strid med et parkeringsforbud angivet ved den områdetavle, der betyder, at der ikke må ske parkering uden for de særligt afmærkede parkeringsbåse i området, jf. vejbkg. § 23, E 68. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

05l. Parkering i 2. position. Køretøjet er parkeret i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 4, ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

07. Uden for afmærkning. Deres køretøj er parkeret i strid med vejbkg. § 56, T 33, der er sålydende: "Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen". FÆL § 121, stk. 1, nr. 7.

13. Reserveret parkeringsplads - afmærket ved tavle. Køretøjet er parkeret i strid med et parkeringsforbud på en reserveret parkeringsplads. Dette er angivet ved den oplysningstavle, der betyder, at en parkeringsplads er reserveret til fx besøgende med ærinde til en ambassade, jf. vejbkg. § 23, E 33, samt § 9. FÆL § 121, stk. 1, nr. 5.

14. Uden brug af p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 1 parkeret uden brug af p-skive, hvor der er tidsbegrænset parkering. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

15. Tidsbegrænset parkering/Urigtigt indstillet p-skive. Bilen er parkeret i strid med tidsbegrænsningen i et område, hvor der er tidsbegrænset parkering, eller med en urigtigt indstillet p-skive, jf. p-skivebkg. § 3, stk. 1, 2 eller 3, § 6 og § 7, stk. 1 og 5. FÆL §121, stk. 1, nr. 8.

16. Ændring af tidsangivelse på p-skiven. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 5 og § 7, stk. 4, ikke blevet flyttet i forbindelse med, at der er ændret på angivelsen på p-skiven. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

17. Uaflæselig p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 4, stk. 3, og § 7, stk. 6 eller 7, parkeret med en uaflæselig p-skive. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

18. Mere end én p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 4, stk. 2, parkeret med mere end én p-skive. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

19. Ulovlig p-skive. Bilen er i strid med p-skivebkg. § 2, stk. 1-3, og § 7, stk. 6 eller 7, parkeret med en ulovlig p-skive. FÆL § 121, stk. 1, nr. 8.

20. Fodgængerfelt. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 1, der forbyder standsning og parkering på fodgængerfelt eller inden for en afstand af 5 meter foran fodgængerfeltet. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

21. Udkørsel fra cykelsti. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 1, der forbyder standsning og parkering ud for udkørsel fra en cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter foran udkørslen. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

22. Vejkryds. Køretøjet er i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 2, standset i vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

23. Busstoppested. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 2, der er sålydende: "Det er ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet. Er strækningen ikke afmærket, gælder forbuddet inden for en afstand af 12 meter på hver side af skiltet". FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

24a. Cykelsti mv. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 28, stk. 3, der forbyder standsning og parkering på cykelsti, gangsti, fortov, midterrabat, helleanlæg eller lignende, medmindre dette er tilladt ved afmærkning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 2.

24b. Mindre end 1 meter fri passage på fortov. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL §28, stk. 3 og Helsingør Kommunes bekendtgørelse om parkering af 6. oktober 2017, der indenfor tættere bebygget område forbyder standsning og parkering delvis på fortov, med mindre der er 1 meter fri passage på fortovet. FÆL §121, stk. 1, nr. 2.

24c. Helt på fortov. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL §28, stk. 3, der forbyder standsning og parkering på cykelsti, gangsti, fortov, midterrabat, helleanlæg eller lignende, medmindre dette er tilladt ved afmærkning. FÆL §121, stk. 1, nr. 2.

24d. Køretøj over 3500 kg delvis på fortov. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL § 28, stk. 3, der forbyder standsning og parkering delvis på fortov med køretøjer, hvis totalvægt overstiger 3500 kg, medmindre dette er tilladt ved afmærkning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 2.

24e. Midterrabat. Dit køretøj er henstillet i strid med FÆL §28, stk. 3, der forbyder standsning og parkering på cykelsti, gangsti. fortov, helleanlæg, midterrabat eller lignende, medmindre dette er tilladt ved afmærkning. FÆL §121, stk. 1, nr. 2.

25. Opmarchområde. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 7, som angiver, at et køretøj ikke må standse eller parkere på en strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner eller inden for en afstand af 5 meter før begyndelsen af en sådan strækning. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

26. Spærrelinje. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 8, som angiver, at et køretøj ikke må standse eller parkere ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke mellem køretøjet og linjen findes en punkteret linje. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

27. Hyrevognsplads. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 10, som angiver, at et køretøj ikke må standse eller parkere på en holdeplads, der er afmærket for hyrevogne. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

30. På jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 3, som angiver, at et køretøj ikke må standse eller parkere på en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

31. På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 5, som angiver, at et køretøj ikke må standse eller parkere på en bro over en motorvej, i en viadukt eller i en tunnel. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

32. krybespor. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 1, nr. 9, som angiver, at et køretøj ikke må standse eller parkere i et krybespor. FÆL § 121, stk. 1, nr. 3.

33. Nærmere end 30 m fra jernbaneoverkørsel. Køretøjet er standset i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 1, som angiver, at et køretøj ikke må parkere nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

34. Ud for ind- og udkørsel fra ejendom. Køretøjet er parkeret i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 2, som angiver, at et køretøj ikke må parkere ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

35. På hovedvej uden for tættere bebygget område. Køretøjet er parkeret i strid med FÆL § 29, stk. 3, nr. 3, som angiver, at et køretøj ikke må parkere på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område. FÆL § 121, stk. 1, nr. 4.

 

Klage over parkeringsafgift

Har du fået en afgift/bøde for ulovlig parkering, og mener du at p-afgiften ikke er korrekt pålagt, har du mulighed for at gøre indsigelse.

Vejledning

Vær opmærksom på, at vi afgør klager over pålagte afgifter ud fra, om reglerne og færdselsloven er overtrådt. At parkering har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv frafald af afgiften.

Hvis vi modtager en klage over afgiften, sætter vi opkrævningen i bero, indtil klagen er afgjort.

Oplysningspligt - Læs om hvordan vi håndterer dine oplysninger

Klage over parkeringsafgift

Skriv indsigelse og begrundelse

 

Får du ikke medhold af Parkeringsservice, og undlader du at betale afgiften, vil sagen blive overgivet til Opkrævningen / SKAT.

Hvis du fortsat er uenig i afgørelsen kan køretøjets registrerede ejer eller bruger bede Gældstyrelsen om at få sagen prøvet i fogedretten. Det kræver dog, at afgiften ikke er betalt. Gældstyrelsen sender så sagen til fogedretten.

Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten.

Helsingør Kommunes afgørelse om pålagt afgift, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19, jf. færdselsloven, § 121, stk. 2.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Parkerings-app

Med parkerings-appen "Parkering Helsingør", bliver du hurtigt vejledt til en af de mange parkeringspladser i Helsingør Kommune. 

Gå til App-store for at hente p-appen

Parkeringskort

På parkeringskortet finder du oplysninger om p-pladser, invalidevognpladser, tidsrestriktioner i Helsingør m.m.

Vær opmærksom på, at kortet er vejledende. du skal derfor altid følge den lokale skiltning, hvor du ønsker at parkere.

Se Parkeringskortet
Få en parkeringsskive

Du kan få en parkeringsskive hos Parkeringsservice, Helsingør Turistbureau, Tankstationer, Byens hoteller m.m.

Parkeringsservice

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 20 01
E-mail: parkeringsservice@helsingor.dk