Steder hvor valgplakat ikke må opsættes

Her må valgplakater ikke ophænges

  • På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg

  • I midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t

  • I midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidig er nedsat til 60 km/t eller derunder

  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr

  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende

  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten

  • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten

  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.