Beskæring af hække og træer

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.

Beskæring af buske og træer

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove.

  • Minimum højde 4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane.
  • Minimum højde 2,80 m over fortov eller græsrabat.
  • Bevoksningen må ikke dække skilte og vejbelysningen.

Er du i tvivl om, hvor skellet er, så husk at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune kan som vejmyndighed kræve, at grundejeren beskærer efter reglerne.

Hvis arbejdet ikke er udført indenfor den frist, vejmyndigheden har fastsat, kan Helsingør Kommune lade arbejdet udføre på grundejerens regning.

Vil du vide mere om reglerne for vedligeholdelse og anden beplantning langs veje, stier og fortove? Henvend dig hos Team Trafik og Infrastruktur i Center for By, Land og Vand.

En grundejer har pligt til mindst en gang om ugen at feje færdselsarealer belagt med asfalt, brolægning eller anden fast belægning. Det sammenfejede må ikke fejes eller skylles ned i rendesten eller afløbsbrønde, men skal anbringes i ejendommens affaldsbeholder.

Ukrudt, affald og andet, der forurener, eller som kan genere færdslen, skal fjernes. Glasskår, frugtaffald, ekskrementer og lignende skal fjernes dagligt. Grøfter, rendestene, afløbsriste, rørgennemløb og afløbsrender skal til enhver tid være ryddet for alt, som kan hindre vandets frie gennemløb.

Helsingør Kommune anbefaler, at du ikke bruger sprøjtemidler mod ukrudt. For miljøets skyld er det bedst at fjerne ukrudt ved at rykke det op med rod eller ved at bruge et skuffejern. Svidning af ukrudt med gasbrænder eller blanchering med damp kan bruges, men det giver en kortvarig virkning og er relativt dyrt. Helsingør Kommune bruger ikke sprøjtemidler til renholdelse af veje med videre.

Læs regulativ for vinter og renholdelse

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.