Beskær hække og træer

Læs om regler for beskæring af hække og træer ud mod kommunale og private veje og fortove.

Alle grundejere skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum 4,00 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane og til 2,80 m over fortov/græsrabat.

Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Manglende beskæring

Helsingør Kommune kan som vejmyndighed kræve ovenstående beskæring udført af grundejeren.

Hvis arbejdet ikke er udført indenfor en af vejmyndigheden fastsat frist, kan Helsingør Kommune lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejerens bekostning.

Vil du vide mere om reglerne for vedligeholdelse og anden beplantning langs veje, stier og fortove? Henvend dig hos Team Vej og Parkering i Center for By, Land og Vand.

Hegnsyn

Hegnsynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

Hegnsyn

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk