Uheld på grund af huller i veje og fortov

Læs om informationer i forbindelse med uheld på offentlig eller privat vej.

Uheld på offentlig vej

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller andre ujævnheder i belægningen, kommer til skade på en offentlig vej eller fortov, kan du søge erstatning fra Helsingør Kommune.

Søg erstatning - uheld på offentlig vej

Ved uheld på grund af manglende snerydning på kommunale fortove, er den tilstødende grundejer ansvarlig, og et eventuelt erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Uheld på private fællesveje

Er du så uheldig, at du på grund af manglende snerydning, huller eller andre ujævnheder i belægningen kommer til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at rette henvendelse til den tilgrænsende grundejer.

I henhold til Lov om private fællesveje § 57 er det den tilgrænsende grundejer, der har ansvaret for at holde vejen i en under hensyn til færdselens art og størrelse god og forsvarlig stand.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk