Tilfredsstillende vedligeholdelsesstand af veje

Som grundejer skal du være særlig opmærksom på:

  • Trafikfarlige huller i kørebanen
  • Fliser og kantsten, som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for fodgængere.
  • Afløbsriste som udgør en fare for cyklister og andre.
  • At hæk og beplantning ikke når ud over matrikelgrænsen.
  • Træer og anden beplantning skal klippes eller beskæres, så der er mindst 2,75 meter i fri højde over fortov og cykelsti, samt 4,00 meter over kørebanen. Se i øvrigt beskæring af buske og træer
  • Genstande eller affald må ikke placeres på vejarealet uden tilladelse fra Trafik, Vej og Parkering i Center for By, Land og Vand.
  • Renholdelse af vejarealet og rydning af sne og glatførebekæmpelse om vinteren.


Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk