Området ved Rasmus Knudsens Vej

Byrådet har igangsat udarbejdelsen af forslag til lokalplan for området Erhvervsskolen, Ungdoms- og 10. kl. skolen og græsningsarealet nord for Esrumvej.

Lokalplanen skal gøre det muligt for en kommende bygherre at opføre række,- kæde eller klyngeboliger i op til 2 etager. Byrådet har stemt for, at boligerne skal have en særlig bæredygtighedsprofil, som led i markedsføringen af kommunen som attraktiv bosætningskommune.

Luk alle
Åben alle

Helsingør ByLAB afholdte den 23. januar 2019 involveringsmøde for alle med interesse i den kommende byudvikling af området ved Rasmus Knudsens Vej.

Området der blev drøftet omfatter det kommunalt ejede græsningsareal, der grænser op til Esrumvej samt Erhvervsskolen, Kronborg kollegiet og 10.kl.- og Ungdomsskolens arealer.

Omkring 75 engagerede mennesker var mødt op til mødet for at indgå i snakken om, hvordan udviklingen af området kan varetage både lokale hensyn og skabe gode rammer for fremtidige beboeres hverdag og liv.

Bidragene på mødet var mange og vidtfavnende. Her er sammenfatning af hovedbudskaberne:

 • Byg i klynger hvor både ældre, yngre og børnefamilier kan danne fællesskab (individuelle boliger, bofællesskab, kollektiv, generationsboliger).
 • Muliggør opførelse af fælleshus.
 • Byg bæredygtigt med hensyn til materialevalg og energiforsyning.
 • Tilpas bebyggelse til eksisterende landskab.
 • Bevar grønne sammenhænge og sørg for lange kig til skovbryn.
 • Hold bebyggelsesprocenten nede og byg ikke højere en to etager.
 • Begræns de private arealer og udlæg i stedet mere fælles friareal.
 • Forøg biodiversiteten gennem beplantning og varetagelse af beskyttet natur.
 • Skab legemuligheder i naturen.
 • Udpeg eksisterende, bevaringsværdig beplantning.
 • Skab adgang til området fra rundkørsel på Esrumvej.
 • Tag højde for potentiel øget trafik og etablér trafikregulering ved krydset Rasmus Knudsens Vej/Esrumvej.
 • Knyt nye cykel- og gangstier til eksisterende netværk i og omkring området.
 • Undgå vejføring gennem området.

Planprocessen forløber med udarbejdelse af et forslag til lokalplan for området. Både ovenstående hovedbudskaber og de øvrige bidrag fra mødet vil så vidt muligt danne grobund for lokalplanforslaget.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk