Byplanlægning

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land.

Planstrategi

Planstrategien er et politisk dokument, som skal sætte retningen for kommunens udvikling de næste 12 år. Planstrategien skal indeholde de overordnede visioner og mål for kommunens strategiske og fysisk udvikling.

Kommuneplan

Kommuneplanen sætter de fysiske og planlægningsmæssige rammer for, hvor der kan byudvikles og bygges, hvordan Helsingør Kommune skaber det bedste grundlag for at erhvervslivet kan udvikle sig – og hvordan kommunens stedbundne styrker og potentialer kan bruges til at opfylde visionen. Kommuneplanen skal beskrive, hvordan man som kommune opnår de mål og visioner, der er beskrevet i planstrategien 

Lokalplan

En lokalplan er en detaljeret plan for et bestemt område i kommunen. Den fastlægger bl.a.:

  • Hvad skal området anvendes til
  • Hvor meget kan området bebygges
  • Hvor i området skal følgende placeres:
    • bebyggelse.
    • friarealer.
    • veje og stier.

Lokalplanen er underlagt kommuneplanens bestemmelser. 

Luk alle
Åben alle

Det er i praksis kommunen, der planlægger, hvordan byerne og landskabet udvikler sig, men det sker inden for de rammer, som udstikkes i Fingerplanen, i lov om planlægning og øvrige lovgivning. 

Planloven - Retsinformation

Fingerplan - Erhvervsministeriet

For dele af kommunen er der udarbejdet helhedsplaner eller stedsspecifikke undersøgelser. De uformelle planer indgår som en del af grundlaget for byudviklings- og planlægningsarbejdet.

 Byrumsplan - Helsingør bykerne

Endelig udgør Helsingør Kommunes forskellige strategier og politikker også et vigtigt ben i arbejdet med byudvikling.

Vores vej - strategier og politikker

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk