Endeligt vedtaget Lokalplan 2.13.1 for et erhvervsområde i Kvistgård Nord

Lokalplanen muliggør en markant videreudvikling af erhvervsområdet.

Lokalplanen blev endeligt vedtaget af Helsingør Byråd den 21. december 2020 med den mindre ændring, at byggefelt A blev reduceret med 5 meter mod matrikel nr. 2an og Bøgeskovvej.

Lokalplanen giver overordnet set virksomhederne markant bedre og mere tidssvarende rammer for udvikling, særligt i forhold til anvendelser, byggehøjder og bebyggelsesprocenter. 

Lokalplanen erstatter og aflyser den oprindelige lokalplan nr. 2.1 - "Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård" fra 1977, inkl. tillæg omhandlende "Industrihuse i Kvistgård" fra 1985, da dette plangrundlag ikke længere var tidssvarende.

Læs mere om lokalplan 2.13.1

Læs referat fra byrådets møde den 21. december 2020

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke - retligt eller faktisk - etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der er givet en dispensation fra lokalplanen (planlovens §§ 18 og 19).

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest den 2. februar 2021. 

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 5. juli 2021.

Har du spørgsmål til lokalplanen?

Spørgsmål til vedtagne lokalplaner skal rettes til Center for By-, Land- og Vand, byggesag.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.