Afgørelse om miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslagene.

Offentliggjort den 1. juli 2021.

Afgørelsen

Helsingør Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) foretaget en miljøscreening(er) af de konkrete planforslag.

På baggrund heraf er det Kommunens vurdering, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslagene ikke forventes at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Der udarbejdes derfor ikke miljørapporter.

Se miljøscreening af forslag til Kommuneplantillæg 12

Se miljøscreening af forslag til Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen

Se forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 1.179

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelserne efter Planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 29. juli 2021.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til projektleder Ann-Gerd Kinnerup på telefon nr. 49 28 24 90, hvis du har spørgsmål.

Klagevejledning

Klager til Planklagenævnet skal indsendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget – men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Du kan læse mere om klageproces, sagsbehandlingstider, ofte stillede spørgsmål mv. på selve klageportalen.

Læs mere på Planklagenævnets klageportal

Klage indbragt til domstole?

Ønsker du at indbringe afgørelserne for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 1. januar 2022. 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk