Afgørelse om Miljøvurdering af "Forslag til Kommuneplantillæg 16 - Espergærde Havn" og "Forslag til Lokalplan 3.55 - for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen"

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderinger af planforslagene.

Offentliggjort den 5. januar 2022.

Helsingør Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af "Forslag til Kommuneplantillæg 16 - Espergærde Havn" og "Forslag til Lokalplan 3.55 - for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen" gennemført screeninger af planforslagenes indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningerne har Helsingør Kommune vurderet, at planforslagene ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelser om, at der ikke skal foretages egentlig miljøvurderinger af planforslagene. Der udarbejdes derfor ikke miljørapporter.

Se Forslag til Kommuneplantillæg 16 

Se Miljøscreening af Forslag til Kommuneplantillæg 16 

Se Forslag til Lokalplan 3.55 

Se Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 3.55 

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelserne til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 2. februar 2022.

Klagevejledning

Klager til Planklagenævnet skal indtastes og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du og ansøger får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet sender en opkrævning, når klagen er modtaget, men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Du kan læse mere om klageproces, sagsbehandlingstider, ofte stillede spørgsmål mv. på klageportalen.

Læs mere på KLAGEPORTALEN

Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 5. juli 2022.  Der er ingen klagevejledning hertil.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til planforslagene og afgørelser om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Sille Krüger på 49 28 24 94.