Afgørelse om miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.46 for Hellebæk Klædefabrik

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget

Offentliggjort den 27. september 2021

 

Afgørelsen

Helsingør Kommune Helsingør Kommune har i henhold til Lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) miljøscreenet forslag til lokalplan 4.46.

 

På baggrund heraf er det kommunens vurdering, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da det ikke forventes at den planlagte anvendelse af lokalplanområdet vil have væsentlig påvirkning på miljøet.

På denne baggrund er der truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 4.46

Læs forslag til Lokalplan 4.46

 

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen efter Planlovens regler til og med 4 uger efter offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 25. oktober 2021.

 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til projektleder Dorte Lindholdt på telefon 49282493, hvis du har spørgsmål.

 

Klagevejledning

Klager til ager til Planklagenævnet skal indsendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget – men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Du kan læse mere om klageproces, sagsbehandlingstider, ofte stillede spørgsmål mv. på se

Læs mere på KLAGEPORTALEN

 

Klage indbragt til domstole?

Ønsker du at indbringe afgørelserne for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 27. februar 2022.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk