Afgørelse vedr. miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 1.188 og forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2019

Der skal ikke foretages miljøvurderinger af planforslagene

Offentliggjort den 12. januar 2022.

På baggrund af indkomne høringssvar vedr. fund af padder og efterfølgende paddeundersøgelse er der blevet foretaget fornyede screeninger af Forslag til lokalplan 1.188 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningen har Helsingør Kommune vurderet, at lokalplanforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

 

Læs miljøscreening af Forslag til Lokalplan 1.188

Læs miljøscreening af Kommuneplantillæg 11

Læs Lokalplan 1.188 for Rønnedalen

Læs Kommuneplantillæg 11

 

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 9. februar 2022.

 

Klagevejledning

Klager til Planklagenævnet skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Planklagenævnet sender en opkrævning for klagegebyret, når klagen er modtaget - og påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

 

Læs mere om klageprocessen, sagsbehandlingstider, spørgsmål om opsættende virkning eller ej, klageadgang, gebyr mv. her

Se ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar om brugen af klageportalen

 

Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 12. juli 2022. Der er ingen klagevejledning hertil.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på tlf. 21 72 20 18.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk