Afgørelse vedr. miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 1.44.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1.44 Center for musikaktiviteter i Helsingør By.

Offentliggjort den 1. december 2021 Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Helsingør Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 1.44.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.44 Center for musikaktiviteter i Helsingør By gennemført screening af lokalplanforslagets indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningen har Helsingør Kommune vurderet, at lokalplanforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

 

Se miljøscreening af Forslag til Lokalplan 1.44.1

Læs forslag til Lokalplan 1.44.1

 

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 29. december 2021.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på catfr@helsingor.dk.

 

Klagevejledning

Klager til ager til Planklagenævnet skal indsendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget – men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Du kan læse mere om klageproces, sagsbehandlingstider, ofte stillede spørgsmål mv. på se

 

Læs mere på KLAGEPORTALEN

 

Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 1. juni 2022.  Der er ingen klagevejledning hertil.

 

 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk