Afgørelse vedr. miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2012-2026, Køromgård, Hornebyvej 71 i Hornbæk

Offentliggjort 5. september 2023.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget vedtog den 23. august 2023 at offentliggøre afgørelse vedr. miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2012-2026.

Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplanen er screenet for planens påvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningen har Helsingør Kommune vurderet, at planforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

Læs miljøscreeningsafgørelse for forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2012-2023.

Læs miljøscreening af forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2012-2023.

Afgørelsen kan påklages

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 4. oktober 2023.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs også klagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 6. marts 2024.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.