Endelig vedtaget Lokalplan 1.65.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1.65 Boliger og offentlige institutioner på Kirstinehøjs jorder i Helsingør

Lokalplanen omfatter et område ved Krøyersvej og Kingosvej i Helsingør. Lokalplan 1.65.1 er et tillæg til Lokalplan 1.65.

Offentliggjort den 1. juli 2021

Lokalplanen har til formål at bytte rundt på anvendelsen af delområde 3 (boligformål) og delområde 4 (offentlige institutioner).

I Lokalplan 1. 65.1 er anvendelserne byttet rundt og der er indtegnet byggefelter, så det svarer til den faktiske anvendelse og bebyggelse af området. Der er foretaget konsekvensrettelser af bestemmelserne.

Der er desuden tilføjet mulighed for byggefelt til en udvidelse af børneinstitutionen og at opføre bæredygtigt byggeri inden for delområdet udlagt til offentligt institutionsbyggeri.

Ændringer i forhold til det udsendte lokalplanforslag

I forbindelse med den endelige vedtagelse er der vedtaget ikke ændringer til lokalplanen. Herunder kan du se byrådets behandling af planen. 

Referat fra byrådets møde den 22. juni 2021 (punkt nr. 9)

Her kan du se den endelige lokalplan

Lokalplan nr. 1.65.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1.65 Boliger og offentlige institutioner på Kirstinehøjs jorder i Helsingør

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at kontakte byplanarkitekt Catharina Friedberg på catfr@helsingor.dk eller 21 72 20 18

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest 4 uger efter afgørelsen meddelt. Klagefristen udløber den 29. juli 2021. 

Klager til Planklagenævnet skal indsendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget – men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Du kan læse mere om klageproces, sagsbehandlingstider, ofte stillede spørgsmål mv. på selve klageportalen.

Læs mere på Planklagenævnets klageportal

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest 1. januar 2022. 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk