Hornbækvej 415 - Landzonetilladelse til stald

Vi har givet landzonetilladelse jf. planlovens §35 stk. 1 til en stald på Hornbækvej 415, 3080 Tikøb; matr. nr. 1bs, Tikøb By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Klagefristen er 4 uger til og med den 23. oktober 2023.

Evt. klage skal indsendes via Klageportalen til Planklagenævnet.

Se afgørelsen for nærmere oplysninger om klageadgang og klageberettigede.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.