Planstrategi 2030 er endeligt vedtaget

Planstrategi 2030 blev endeligt vedtaget af Helsingør Byråd den 30. august 2021. Den er herefter offentligt bekendtgjort på plandata.dk.

Offentliggjort den 21. september 2021

Byrådet vedtog den 22. marts 2021 at sende Planstrategi 2030 i høring. Planstrategien var i høring i perioden 26. marts – 24. maj 2021. Der indkom 94 høringssvar. 

Planstrategi 2030 blev endeligt vedtaget af Helsingør Byråd den 30. august 2021. Den er herefter offentligt bekendtgjort på plandata.dk.

Du kan se Planstrategi 2030 her

 

Den politiske behandling

Ved den politiske behandling blev der taget stilling til en række ændringsforslag til planstrategien på baggrund af høringen.

Du kan se Byrådets beslutning og sagens dokumenter, herunder Byrådets behandling af høringssvarene og de eventuelt afledte ændringer via følgende link:

Se Referat fra Byrådsmødet den 30. august 2021

Som bilag til den politiske dagsorden indgår bl.a. en ”hvidbog”, der tematisk gennemgår høringssvarene. I hvidbogen kan du orientere dig i, hvordan dit høringssvar er blevet behandlet.

 

Ændringer i forhold til høringsversion af Planstrategien

Ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse handler blandt andet om:

  • Uddybning af bæredygtighedsbegrebet, herunder skovbyggelinjen
  • Fokus på kommunens naturværdier, grønne arealer og balance i byudviklingen.
  • Fokus på kyst-, havne- og havaktiviteter i den fysiske byudvikling
  • Uddybende beskrivelser af hensigten med de konkrete byudlæg
  • Reduktion af foreslåede byudlæg fra 7 til 5 (arealer ved Kvistgård og Ørnholmvej udgår)

 

Byrådet besluttede samtidig en fuld kommuneplanrevision, dog med fokus på Planstrategiens 6 strategiske spor.

 

Klagevejledning

Du kan klage over vedtagelsen af Planstrategien (afgørelsen) til Planklagenævnet senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest den 19. oktober 2021.

Bemærk at du skal være klageberettiget, og at du kan kun klage over retlige spørgsmål. 

Klager til Planklagenævnet skal indsendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget – men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Du kan læse mere om klageproces, sagsbehandlingstider, ofte stillede spørgsmål mv. på selve klageportalen.

Læs mere på Planklagenævnets klageportal

Afgørelse indbragt for domstole

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest den 21. marts 2022.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til Planstrategien, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Julie Tange på jta02@helsingor.dk eller 49 28 24 95.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk