Stubbedamsvej 100 - Dispensation til at oprense regnvandsbassin

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens til at oprense regnvandsbassin.

Læs afgørelsen

Klagefristen er til og med den 3. oktober 2023.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Klageportalen 

Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og oplysning om klageberettigede.