Høring af forslag til Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen

Planforslagene sikrer et ens administrationsgrundlag for Kolonihaveområdet Pindemosen.

Offentliggjort den 1. juli 2021.

Byrådet ønsker at bevare Pindemosen som et kolonihaveområde med stor kvalitet. Planforslagene sætter derfor loft over størrelsen af kolonihavehuse i Pindemosen. De sikrer et ensartet administrationsgrundlag og flytter samtidigt området fra landzone til byzone.

Her kan du se forslag til Kommuneplantillæg 12

Her kan du se forslag til Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen

Høringsperiode

Høringsperioden er fastsat til 8 uger + 1 ekstra uge på grund af sommerferie. 

Høringsperioden er fra den 1. juli til og med den 2. september 2021.

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at sende bemærkninger til planforslagene via lokalplanportalen.

Sådan indsender og ser du høringssvar

Bemærkninger, idéer og ændringsforslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg (benyt links ovenfor).

Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Høringssvar” på lokalplanens og kommuneplantillæggets side og indgår i Byrådets endelige behandling af planerne.

Retsvirkninger indtil endelig vedtagelse af planerne

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Du må modsat heller ikke ”foregribe” den endelige plans indhold. Dvs. du må ikke gå i gang med noget, som først muliggøres, når planen er endeligt vedtaget.

Retsvirkning af lokalplanforslag

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (Planlovens § 17, stk. 1 og 4).
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i Planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Retsvirkning af forslag til kommuneplantillæg

For forslag til kommuneplantillæg gælder der ikke midlertidige retsvirkninger. Du kan læse om retsvirkninger af kommuneplanen på kommuneplanens hjemmeside under retsvirkninger.

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har, på baggrund af screeninger efter Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Se afgørelse, miljøscreeninger og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Er du velkommen til at ringe til projektleder Ann-Gerd Kinnerup på telefon nr. 49 28 24 90.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk