Bygge- og anlægsaffald

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherren med få undtagelser altid anmelde affaldet.

Bygherren skal anmelde det affaldet, hvis:

  • Der er over 1 ton affald.
  • Affaldet fra byggearbejdet vedrører mere end 10 m² af en bygning eller et anlæg.
  • Farligt affald og asbest skal altid anmeldes uanset mængde og omfang.

Passer beskrivelsen af affaldet på et af de punkter, skal alle typer affald anmeldes, uanset om det er genanvendeligt, forurenet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Både
PCB-affald
asbestaffald  anmeldes i Byg og Miljø på anmeldelsesskemaet for bygge- og anlægsaffald.

Du kan se en vejledning om, hvordan du bruger Byg og Miljø.

Guide til at anmelde bygge- og anlægsaffald på Byg og miljø

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Skema for screeningen findes på anmeldelsesblanketten for byggeaffaldet.

Hvis PCB-screeningen giver mistanke om PCB-holdigt affald, skal bygherre foretage en PCB-kortlægning af bygningen

I alle tilfælde skal du være opmærksom på, om der er forurenende stoffer i dele af bygningen. Hvis der er mistanke om forurening skal der udtages prøver til analyse for fx PCB, tungmetaller, klorerede paraffiner, asbest, PAH mv. Alle oplysninger om forureningsgraden af materialerne sammenfattes i en miljørapport, der sendes ind sammen med anmeldelsen.

Alt afhængig af koncentrationen af farlige stoffer kan byggeaffald genbruges, eller også skal det
forbrændes, sendes til almindeligt deponi eller til specialbehandling. Her kan du se vejledende grænseværdier for de oftest forekommende stoffer, som vi tager udgangspunkt i, når vi skal anvise bygge- og anlægsaffald.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde byggeaffaldet på Byg og Miljø, hvor der er et skema, som omfatter alle anmeldelses-pligtige affaldstyper. Affaldet skal anmeldes senest 14 dage før, arbejdet går i gang.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand.

Anmeld affald på Byg og Miljø

Lovgivning

Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 

Helsingør Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk