Byrådet ønsker at videreudvikle erhvervsområde i Kvistgård

Helsingør Kommune ønsker at ændre på plangrundlaget for et erhvervsområde i Kvistgård Nord – alle kan komme med forslag og ideer.

Helsingør Kommune har netop sat gang i arbejdet med et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for erhvervsområdet omkring Hejreskovvej, Bøgeskovvej og den nordligste del af Egeskovvej i Kvistgård.

Målet er at sikre gode og opdaterede rammer for at videreudvikle og etablere erhverv i området. Området skal fortsat rumme pendlerfunktioner, fx Nyrup Børnehus og et lægehus.

Baggrunden

Der er sket en lovændring, så området ikke længere er forbeholdt transport- og distributionserhverv i Fingerplanen. Det giver mulighed for ny planlægning.
Samtidig medfører ændringer i planloven, at kommunen i sin planlægning skal tage et større hensyn til produktionsvirksomheder (og transport- og logistik-virksomheder) end tidligere, således at virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder sikres bedst muligt.

Særligt virksomheden Bavarian Nordic på Hejreskovvej har statens fokus, da det er en virksomhed af national interesse. Det betyder, at staten skal fremsætte indsigelse mod en kommuneplan eller en lokalplan, hvis der ikke er taget et tilstrækkeligt hensyn til virksomhedens drifts- og vækstbetingelser.

Processen

Inden det egentlige planarbejde går i gang, giver Helsingør Kommune alle interesserede mulighed for at komme med ideer og forslag til, hvordan erhvervsområdet bedst kan udvikles.

Helsingør Kommune har til inspiration formuleret nogle spørgsmål til den forestående planlægning, som særligt ønskes debatteret eller belyst:

• Hvad er godt ved erhvervsområdet i Kvistgård? Hvilke styrker har området? (fx beliggenheden, områdets anvendelse, sammensætningen af virksomhederne, lokal arbejdskraft, grundstørrelserne, pris/lejeniveau, områdets grønne karakter…)
• Er der nogle barrierer for udvikling af virksomhederne i området? Hvis ja, hvilke? (fx anvendelser, byggelinjer, bebyggelsesprocent, byggeriets højde, miljøkrav…)
• Påvirker erhvervsområdet naboomgivelserne negativt? Er der fx forureningsbelastning fra en virksomhed? Hvis ja, hvilken og hvorfra, og forekommer den konstant eller i bestemte perioder, enten over døgnet eller over året?
• Er der nogle anvendelser eller forhold, der burde tillades i erhvervsområdet? Hvis ja, hvor? (fx en særlig anvendelse, højere bebyggelsesprocent, mulighed for at bygge højere…)
• Er der nogle anvendelser eller forhold, der skal undgås i erhvervsområdet eller i dele af det? (fx boliger, offentlige formål eller særlige typer af erhverv…) Hvis ja, hvor?
• Er der nogle særlige forhold, som der bør tages højde for i planlægningen? (fx trafiksikkerhed, parkeringsbehov, beplantning eller lignende)
• Hvilken retning bør erhvervsområdet anvendelsesmæssigt udvikle sig i? (fx i retning af mere produktionserhverv, mere blandet erhverv, flere funktioner for pendlere…)
• Hvordan kan erhvervsområdet blive et mere investeringssikkert og attraktivt erhvervsområde for virksomheder og grundejere?

Idéer, forslag og bemærkninger skal senest den 11. december 2019 sendes til mailadressen: bylab@helsingor.dk

Skriv til bylab

Ideer og forslag tages med i arbejdet med kommuneplantillægget og lokalplanforslaget for området.

Læs mere om processen og følg med her