Borgmestre til lodsejere: Sidste chance for at komme med i nationalparken

Den 1. februar 2017 er sidste chance, hvis man som lodsejer vil have sin jord med i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Planerne for at etablere den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der strækker sig over de fem kommuner - Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør er nået ind i en vigtig fase. Den 1. februar skal kommunerne aflevere den endelige afgrænsning af nationalparken til Naturstyrelsen – og dermed lukker vinduet for at tilføje arealer til den kommende nationalpark.

Borgmestrene i alle fem kommuner opfordrer derfor alle lodsejere til at tage kontakt og høre om de fordele, der ligger i at være en del af en nationalpark, og om deres arealer kan leve op til kravene.

Det har hele tiden været forudsætningen, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland bygger på 100 % frivillighed. Mere end 200 lodsejere er med i nationalparken, og både miljøministeren og borgmestrene er meget positivt stemt for at få flere med, så vi sammen kan udvikle nationalparken til glæde for lodsejere, borgere, besøgende og lokalt erhvervsliv. Som lodsejer har du intet at tabe – tværtimod, siger borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær.

 

Som lodsejer i en nationalpark har man fx bedre muligheder for at ansøge om penge til at genoprette natur eller dyreliv på sine arealer. Derudover får jordejere og producenter i nationalparken en mulighed for at knytte nationalparkens navn til lokale fødevarer og naturturisme m.m., som det kendes fra både danske og udenlandske nationalparker. Det er en fordel i markedsføring.

Lodsejere har samme råderet over deres ejendom uanset om den er med i nationalpark eller ej. Muligheder for nybyggeri, lån og andre forhold er derfor uændrede, som det beskrives i et uddrag fra et ministersvar fra 4.december 2013 fra daværende miljøminister Ida Auken:

Det er i nationalparkloven et grundlæggende vilkår, at der gælder samme lovgivning inden for som uden for en nationalpark. Der kommer således ikke nye restriktioner for lodsejerne ved, at deres ejendom bliver en del af en nationalpark… (...).

Fakta om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Med foreløbig 246 km2 (24.595 hektar) bliver Kongernes Nordsjælland Danmarks næststørste nationalpark efter Vadehavet.

Nationalparken vil gå på tværs af de nordsjællandske jorder og fem kommuner og rumme store statslige områder som for eksempel Gribskov, Esrum Sø, Arresø, Tisvilde Hegn og Store Dyrehave. Derudover vil nationalparken bestå af små bysamfund, slotte (Kronborg Slot, Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot), sommerhusområder, samt kommunale og private naturområder.

Mere end 200 private lodsejere har valgt at lægge jord til nationalparken.

Som nationalpark kan man bedre bevare og udvikle områdets righoldige natur og de enestående kulturhistoriske værdier – fx det Nordsjællandske parforcejagt-landskab. En nationalpark betyder nemlig, at der afsættes særlige midler på finansloven til området

77 % af arealet i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som Natura 2000 områder.

Mange naturtyper er repræsenteret:
Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev, i Tibirke Bakker og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer. Skidendam i Teglstrup Hegn er Sjællands eneste aktive højmose. Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området.

Nationalparken er endeligt på plads, når Miljø- og fødevareministeren udpeger bestyrelse og udsteder bekendtgørelsen – formentlig i 2018.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus