Helsingør Kommunes inklusionsindsatser får et servicetjek

Helsingør Kommune har siden 2013 intensiveret arbejdet med inklusion og læringsfællesskaber i dagtilbud og skoler. Indsatserne bliver nu evalueret.

Byrådet besluttede sidste år, at der skulle foretages et servicetjek af Helsingør Kommunes inklusionsstrategi; Inklusion2016. Strategien blev vedtaget i 2013 og skal bidrage til at styrke det faglige og pædagogiske arbejde med inklusion i kommunens skoler og dagtilbud.

Formålet med servicetjekket er dels at få beskrevet hvilken oplevelse børn, forældre og fagprofessionelle har af kvaliteten af de forskellige inklusionsindsatser, samt at finde ud af hvad der er lykkedes, hvor der er udfordringer, og hvor der evt. skal justeres.

I forbindelse med gennemførelsen af servicetjekket er der blevet nedsat en styregruppe, hvor repræsentanter fra C-Med i Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier sammen med direktør Marianne Hoff Andersen, centercheferne fra de to centre samt ledere fra dagtilbud og skoler er med til at kvalitetssikre arbejdet.

”Inklusion2016 rummer en omfattende forandring af vores måde at arbejde med læringsfællesskab på i Helsingør Kommune. Derfor har det stor betydning, at vi får gennemført en undersøgelse, som kan fortælle os noget om, hvordan dette arbejde bliver oplevet af både børn, forældre og medarbejdere. Mit håb er, at undersøgelsen vil være med til at gøre os endnu klogere på, hvad der virker, hvorfor det virker og hvad vi bør gøre mere eller mindre af,” siger direktør Marianne Hoff Andersen.


Et servicetjek i to spor

Servicetjekket består af to spor. Et kvalitativt spor og et dataspor.

Det er SFI, der står for det kvalitative spor, hvor fokus er på børnenes læring og trivsel. Valget er faldet på SFI, da de har stor erfaring med lignende undersøgelser i andre kommuner.

SFI er lige nu i gang med at lave en evaluering, der består af både fokusgruppeinterview og enkelt interview. Det er udvalgte børn med særlige behov, forældre og fagprofessionelle, der interviewes. Interviewene skal munde ud i en analyse af de inklusionsskabende indsatser og deres effekt på børnenes læring og trivsel.

Datasporet er en opgørelse over tilgængeligt data på området. Dette spor står Dagtilbud og Skoler for at gennemføre.
Arbejdet med at gennemføre servicetjekket er lige nu i fuld gang og forventes at være afsluttet i begyndelsen af 2017, hvor det samlede notat bliver fremlagt.