Helsingør Kommune indgår arbejdstidsaftale med Helsingør Lærerforening

Aftale mellem kommune og lærerforening sikrer loft over undervisning. Samtidig tilføres ekstramidler til skoleområdet.

Ny aftale om arbejdstiden mellem Helsingør Kommune og Helsingør Lærerforening giver rammer for god undervisning, hvilket skal være med til at sikre høj faglighed og et godt undervisningsmiljø for eleverne. Med aftalen tilføres ekstra midler til skoleområdet. Aftalen betyder, at der fra skoleåret 2019/2020 bliver et loft over, hvor meget undervisning den enkelte lærer og børnehaveklasseleder kan have.

Formålet med den nye arbejdstidsaftale er overordnet set at skabe de bedst mulige betingelser for løsning af kerneopgaven. Aftalen skal desuden sikre et godt arbejdsmiljø, samt medvirke til at understøtte folkeskolerne som attraktive arbejdspladser præget af høj medarbejdertrivsel.

Centerchef for Center for Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune Rikke Reiter udtaler:


”Jeg glæder mig over, at vi med den tætte dialog de seneste par år har fået en større fælles forståelse for, hvad der skal til for at vi sammen kan skabe de bedste skoler i for eleverne i Helsingør Kommune. Aftalen bygger oven på det stærke fundament af gensidig tillid og respekt der er imellem vores dygtige og engagerede ledere og medarbejdere på vores skoler.”

Formand for Helsingør Lærerforening Vera Sandby Hansen udtaler:


”Helsingør Lærerforening glæder sig over en lokal arbejdstidsaftale for lærerne, som vi mener også vil blive til gavn for eleverne i Helsingør Kommune. Set i lyset af de givne rammer, hilser vi loftet for undervisningsforpligtelsen velkommen. Der ud over har det været afgørende for os, at der i aftalen er en spirende anerkendelse af at lærernes behov for forberedelsestid respekteres. Aftalen bygger i høj grad på gensidig tillid, og nu må tilliden stå sin prøve.”

 

Borgmester Benedikte Kiær udtaler:


”Jeg er rigtig glad for, at vi nu er nået i mål med en god aftale om arbejdstiden for lærerne i Helsingør Kommune. Det er afgørende vigtigt – ikke bare for medarbejdere og ledere men også for eleverne og deres forældre - at der er tillid mellem parterne, og at der er nogle fælles mål og ambitioner for området. Det er aftalen her med til at understrege.”

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Gitte Kondrup:


”Folkeskolen er for mig en krumtap i vores samfund. Den både danner og uddanner vores børn. Efter flere år uden en aftale er det en stor glæde vi i dag kan underskrive en aftale alle parter kan se sig selv i. Vi ønsker alle den bedste undervisning for børn og unge, det kræver vi står sammen om hvordan vi når målet. Med aftalen har vi har vi lagt sporene der leder os mod det fælles mål.”

FAKTA


Arbejdstidsaftalen skal:

  • Understøtte lærernes mulighed for at forberede, gennemføre og efterbehandle undervisningen, så den lever op til folkeskolens formål og kompetencemålene i fagene.
  • Underbygge lærernes muligheder for at opretholde og styrke kvaliteten i undervisningen.
  • Sikre rammerne, således at samarbejdet med kolleger og øvrige samarbejdspartnere kan lykkes.
  • Sikre rekruttering og fastholdelse af lærere, så eleverne oplever kontinuitet i undervisningen.
  • Medvirke til at rette særlig opmærksomhed på nyuddannede lærere og deres arbejdsvilkår, samt modtagelsen af nye kollegaer.
  • Sikre et sundt arbejdsmiljø og understøtte folkeskolerne som attraktive arbejdspladser med trivsel.

Parterne er enige om, at der for at understøtte de bedste betingelser for løsningen af kerneopgaven skal være et rimeligt forhold mellem lærernes og børnehaveklasselederes undervisningstimetal og tiden til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Der aftales derfor et årligt maksimalt undervisningstimetal på 795 timer/år pr. fuldtidsansat lærer, svarende til gnsn. 26,5 lektioner pr. uge, og 835 timer/år pr fuldtidsansat børnehaveklasseleder, svarende til gnsn. 27,8 lektion pr. uge.

I aftalen har parterne samtidig lagt vægt på, at den enkelte medarbejder skal have mulighed for at have sammenhængende tid til planlægning og efterbehandling af undervisningen.

Økonomi


Aftalen medfører en merudgift på skoleområdet, idet skolerne i dag har lærere, der underviser op til 28 lektioner pr. uge. I dag betaler skolerne et højt undervisningstillæg for undervisningstimer udover 750 timer (25 lektioner pr. uge) årligt. I beregningerne er der modregnet for det høje undervisningstillæg. 

 

2019

2020

2021

2022

Lærere

1.233.300 kr.

2.960.000 kr.

2.960.000 kr.

2.960.000 kr.

Bh-klasseledere

22.500 kr.

54.000 kr.

54.000 kr.

54.000 kr.

I alt

1.255.800 kr.

3.014.000 kr.

3.014.000 kr.

3.014.000 kr.


Parterne har aftalt, at arbejdstidsaftalen træder i kraft med skoleåret 2019/2020.

Læs aftalen

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus