Efteråret byder på bedre sammenhæng i sagsforløb for unge og familier

Frikommunevedtægter baner vejen for nye og bedre sammenhængende sagsforløb for borgerne.

Byrådet godkendte den 28. august to frikommunevedtægter, der gør det muligt for Helsingør Kommune at tilbyde nye og bedre koordinerede sagsforløb for familier og unge, som har kontakt til mange adskilte dele af den kommunale organisation.

Der findes en række familier i Helsingør Kommune, som modtager flere typer af indsatser og ydelser og har kontakt til mange adskilte dele af den kommunale organisation. De mødes typisk med mange forskellige sagsbehandlere og oplever at skulle forklare deres sag igen og igen. Samtidig sættes tiltag i værk, som ikke altid spiller optimalt sammen.

Det vil Helsingør Kommune ændre på. Som frikommune har kommunen mulighed for at få fritagelse fra udvalgte krav og lovgivning, så borgerne kan tilbydes én plan og én helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i de enkelte familiemedlemmers ressourcer og udfordringer.

Familien bliver tilknyttet et makkerpar af sagsbehandlere, der bliver deres faste kontaktpunkt til kommunen. Makkerparret arbejder på tværs af social- og beskæftigelsesområdet og sikrer sammenhæng i forløbet og mulighed for hurtig handling. Målet er at fremme familiens trivsel og det enkelte familiemedlems mulighed for at indgå i hhv. skole- og uddannelseslivet samt på arbejdsmarkedet. Et vigtigt mål er at øge børnenes trivsel og på sigt reducere behovet for f.eks. døgninstitutionsophold, aflastningsordninger mv.

Mere helhedsorienteret arbejde

Borgmester Benedikte Kiær glæder sig over, at Helsingør som frikommune får mulighed for at arbejde mere helhedsorienteret sammen med borgerne.

- På familieområdet er der i dag et fokus på enkelte aspekter af borgerens liv og det enkelte familiemedlem, som kan vanskeliggøre en hurtig, fleksibel og sammenhængende indsats for familien. Det glæder mig meget, at vi nu som frikommune får mulighed for at samarbejde mere helhedsorientret med borgeren. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er noget, vi gør sammen med borgeren og med stor respekt for de ønsker, som den enkelte har, siger hun.

Samler indsatser for unge

På ungeområdet er der fokus på de unge, der er i risiko for at få vanskeligheder med at tage en uddannelse eller forsørge sig selv. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, socialpædagogisk støtte, uddannelsesvejledning, botilbud, rusmiddelplaner mv.

For de yngste unge under 18 år vil der også blive arbejdet med bedre sammenhæng mellem de indsatser, som gives før og efter den unge fylder 18 år. Den unge vil blive tilbudt én plan, der bliver udarbejdet i et tæt samarbejde mellem den unge, den unges netværk og en fast kontaktperson fra kommunen, der samler og løfter de indsatser, der i dag er spredt på flere personer.

Målet er at fremme de unges mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet og få en uddannelse. Et andet mål er at fremme trivsel og kontinuitet i den unges liv.

- Nogle gange kan både de unge og sagsbehandlerne opleve, at der mangler sammenhæng i indsatserne, fordi den kommunale sagsbehandling er delt op i nogle fastsatte ’kasser’. Vi glæder os rigtig meget til, at vi som frikommune får friere tøjler til sammen med de unge at planlægge indsatserne på tværs af faggrænser og sektoropdelt lovgivning, siger Esben Outzen, som er leder af ungeløsningen under Det sammenhængende borgerforløb.

Arbejdet med at planlægge de første konkrete, sammenhængende borgerforløb går i gang den 1. september.

Fakta: Status som frikommune giver mulighed for bedre koordinering


• Den 10. oktober 2016 udvalgte det daværende Social- og Indenrigsministerium Helsingør Kommune til frikommune sammen med otte andre kommuner under overskriften: ”En plan for en sammenhængende indsats”. Det betyder, at Helsingør Kommune kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav på udvalgte områder.

• Det er denne status som frikommune, der nu giver muligheden for at arbejde tættere sammen på tværs af kommunens fagcentre. De fritagelsesmuligheder, som de nye forløb for unge og familier vil gøre brug af, beskrives nærmere i frikommunevedtægterne, der bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside 1. september 2017.

• Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet kommunerne i frikommunenetværket mulighed for at samkøre borgeroplysninger med det formål at finde frem til, hvilke borgere der kunne have gavn af én samlet handleplan og en tættere koordineret indsats. På baggrund af samkøringen vil kommunen kontakte de borgere, der vurderes at kunne få gavn af et deltage i et tværgående forløb. Borgeren skal selv have lyst til at indgå i et samarbejde om én samlet handlingsplan, og det er derfor også en forudsætning at borgeren giver sit samtykke til deltage. Formålet er at sikre, at det er de borgere, der har mest behov, som får tilbudt de tværgående forløb.

• Fire grupper af borgere i Helsingør Kommune vil kunne blive tilbudt et sammenhængende borgerforløb. Ud over familier og unge er der bl.a. planer om at tilbyde sammenhængende forløb for voksne med erhvervet hjerneskade og voksne, der har en rusmiddelproblematik. Arbejdet med at skabe mere sammenhængende forløb for de to sidste grupper går i gang den 1. januar 2018.


En tænkt case: En sammenhængende indsats for Lise og hendes børn

Lise er enlig mor med tre børn i alderen 9-15 år. Lise har i otte år levet i et voldeligt forhold med sin eksmand. Udover at forholdet var voldeligt, var eksmanden også psykisk syg. Lise vælger på et tidspunkt at tage på krisecenter med sine børn. Efterfølgende flytter Lise i egen lejlighed med børnene. Lise er i perioden på krisecentret blevet opsagt på sit job som ufaglært social og sundhedshjælper. De tre børn viser tegn på mistrivsel, og der kommer underretninger fra deres skoler til Familierådgivningen.

Der nedsættes et team bestående af rådgivere og familiebehandlere, der sammen med familien udarbejder en plan for de fokusområder, der skal være i familien. Lise skal have støtte til at komme i virksomhedspraktik og på sigt i uddannelse som social- og sundhedsassistent.
De tre børn skal have støtte til at få overskud til at trives i skolen, dernæst skal de hhv. have støtte til at fastholde fritidsaktiviteter og fritidsjob for det ældste barn. I praksis vil teamet omkring familien støtte de processer, familien som helhed skal igennem får at nå målene.
Målet er nået, når Lise bliver selvforsørgende, og børnene trives i de almene fællesskaber, de indgår i.

 

Læs mere om Helsingør som frikommune