Foranstaltninger vedr. Corona-virus

Dele af Helsingør Kommune har fortsat ændret drift i forsøget på at hindre spredning af Corona-virus.

En del af Helsingør Kommunes funktioner er omfattet af de tiltag, der skal stoppe spredningen af Corona-virus. Få et overblik over de områder, der fortsat har ændret drift.

 

Om Sundheds- og Ældreområdet

 

Vi arbejder med en gradvis øgning af aktivitetsniveauet i det kommunale sundhedsvæsen, i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer herfor. I den sammenhæng foretager vi en konkret og individuel vurdering af hvilken hjælp og støtte, som de enkelte borgere har behov for.

Størstedelen af driften på Sundheds- og Ældreområdet er opretholdt, men der er opgaver for borgere, der bliver udsat, og som ikke er strengt nødvendige i forhold til sundhed og hygiejne.

Gruppebaserede sundhedsindsatser genoptages under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger ift. afstand, hygiejne og rengøring. Deltagerne opfordres i øvrigt til at drøfte med egen læge, hvis de usikre på, om de bør deltage i holdundervisning. Hold øje med opstart og øvrig information på følgende sider:

• www.helsingor.dk/forløb-for-borgere-med-kronisk-sygdom
• www.helsingor.dk/lærattackle
• www.helsingor.dk/rigtigemænd
• www.helsingor.dk/rygestop
• www.helsingor.dk/jump4Fun
 
Aktivitetscentret Hamlet åbner per 1/7-2020. Aktivitetscentret Oasen åbner per 1/8- 2020. Der arbejdes på at dagcentrene vender tilbage til normal aktivitet hen over sommeren.
Forebyggelse og Visitation arbejder på fuld styrke, og tager genoptager gradvist hjemmebesøg. Visitationens telefontider er som normalt.

Alle plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter er i drift, men der er skærpede regler for besøg. Fællesaktiviteter begrænses på disse enheder.

Læs det seneste brev fra 2. juli om besøg på plejehjem og de midlertidige pladser

Den kommunale hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje er i drift, men grundet hjemsendte medarbejdere vurderes opgaver og indsatser for borgere løbende.

Indsatser som forebyggende hjemmebesøg og rygestop-kurser fungerer ikke som vanligt. I begrænset omfang tilbydes telefonrådgivning. Særlige online-tilbud er blevet oprettet for rygestopkurset Kom og Kvit
Borgere, der kommer i sygeplejeklinik, omvisiteres til at få sygeplejen hjemme.

Træning og genoptræning med fysisk fremmøde er genoptaget – dog i mindre grupper eller som individuel træning.

 

Om Socialområdet, herunder hjemløse

Socialområdet vender tilbage til normalen

Socialområdet i kommunerne har kun delvist været omfattet af nedlukningen, men fra den 17. juni 2020 kan alle igen modtage den støtte, de fik før nedlukningen. Støtten skal leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så derfor kan støtten foregå på en anden måde eller i andre rammer.

Læs mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Det gør Helsingør Kommune: Myndighedsfunktionen i Helsingør Kommune har sendt brev til samtlige leverandører for at få et samlet overblik over hvorvidt borgerens foranstaltning er genåbnet. Helsingør Kommune skal bruge dette overblik til at vurdere om der er behov for en eventuel revisitation og/eller dialog med borgerens nuværende tilbud ift. hvornår der forventes normal drift.

Status på interne tilbud

Visitation og Indsats (myndighed): Rådgivergruppen i Visitation og Indsats er gradvist vendt tilbage til Prøvestenen. Borgere med en sag i Center for Særlig Social Indsats (SSI) kan kontakte deres sædvanlige rådgiver. Yderligere henvendelser går gennem kontaktcentret (tlf: 49 28 28 28) til afdelingstelefonen.

Bosteder/bofællesskaber (SPUC; Kronborghus/Kronborgsund; Valhalla; Teglhuset; Karetmagervej; Wisborg, Sudergade og Broen): Fortsætter driften. Besøg sker i henhold til forskrifterne. Bosteder efterlever Socialministeriets retningslinjer om genoptagelse af aktiviteter på det sociale område.

Væresteder og aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse:

  • CABAS: Har stort set genoptaget driften. Læs mere på CABAS’ hjemmeside.
  • Vinkeldammen: Er genåbnet i Fiolgade, og derudover har borgere mulighed for at gå tur med hinanden og medarbejderne. Borgere kan derudover fortsat komme i kontakt med medarbejderne pr. telefon. 
  • Værestedet LIV:  Er åbent enkelte dage om ugen i Fiolgade. Medarbejdere kan fortsat kontaktes telefonisk. Borgere, som er tilmeldt mad, kan afhente maden uden for værestedet. 

SKP’erne (opsøgende medarbejdere): Fortsætter drift.

Socialpædagogisk vejledning og støtte: Er genåbnet med de forholdsregler, der er i Socialministeriets retningslinjer.

Hjemløsetilbud:

  • Pensionatet fortsætter driften.
  • Vinternatherberget Porten er lukket for sommeren.  
  • Værestedet 17a Vejen Frem er åbent for 15 borgere ad gangen. 
  • Helsingbo fortsætter driften. 
  • Stubben: Se mere på Stubbens hjemmeside 

Rusmiddelbehandling (Sundteam, Behandlerteam og Helsingung): Fortsætter drift. Læs mere på CROS’ hjemmeside. 

Planen kan blive ændret, efterhånden som situationen udvikler sig.

Om Borgerservice og Jobcenter

Begrænset genåbning af Borgerservice

Fra mandag den 15. juni åbner Borgerservice op for, at man igen kan bestille tid til pas, kørekort og NemID via digital selvbetjening.

For borgere der er fritaget for digital post, er det også muligt at bestille via hovednummeret tlf. 49 28 28 28. Borgerservice glæder sig til at betjene jer alle igen. 

Husk at være opmærksom på de fysiske forhold i Borgerservice, hold afstand til andre, respekter afspærringer, brug håndsprit osv.

Borgerservice er fortsat lukket for personligt fremmøde uden forudgående tidsbestilling.

Jobcentret

Fra 27. maj har ledige igen pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Ledige har også pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret. Samtalerne vil blive afholdt telefonisk eller digitalt.

Der er igen mulighed for at etablere f.eks. vejledning og afklaringsforløb samt starte i virksomhedsrettede tilbud – dog med nogle begrænsninger. Du kan kontakte din jobkonsulent for at høre mere om mulighederne.

Vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og der sker fortsat udbetaling af forsørgelsesydelser, ligesom nye ansøgninger om for eksempel kontanthjælp bliver behandlet.

Ansøgninger om kontanthjælp m.m. kan ske digitalt via www.helsingor.dk, men uden krav om fysisk fremmøde inden ansøgning.

Henvendelser til Jobcenteret, Ydelse og Borgerservice på tlf. nr. 49 28 28 28

Information til virksomheder om særlige tiltag

 

Hvis din virksomhed har spørgsmål om praktikforløb, løntilskudsforløb, lærepladser eller rekruttering af medarbejdere, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Helsingørs Virksomhedsservice på tlf. 49 28 34 06.

Hvis du har spørgsmål omkring tilladelser og godkendelser, etablering af virksomhed, iværksættervejledning, er du velkommen til at kontakte One Stop Erhverv på tlf. 49 28 25 07.

Jobcentret gør opmærksom på, at virksomheder kan opkvalificere hjemsendte medarbejdere og ledere inden for byggeri, detail/onlinehandel, hotel/restauration/turisme og FVU. Du kan også i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide læse om andre muligheder for uddannelse og kurser til hjemsendte medarbejdere.

Virksomhedsguiden - Uddannelse og kurser til hjemsendte medarbejdere

Dansk Håndværk: Fastholdelse og opkvalificering

Byggebranchen: Fastholdelse og opkvalificering

Service, turisme, hotel og restauranter: Opkvalificering

Erhvervshus Hovedstaden er fortsat åbent og tilgængeligt for alle virksomheder, der ønsker hjælp og sparring – ikke mindst i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpepakker. 
Læs mere her eller ring på tlf. 41 88 66 67.

Seneste nyt fra myndighederne

Politiet har samlet seneste nyt fra myndighederne her:

Seneste nyt fra myndighederne

Hotlines

Der er oprettet en fælles hotline for alle myndigheder: Tlf. 70 20 02 33. 
Dansk Erhvervs hotline til virksomheder Ring på tlf: 33 74 64 00.
Se hele oversigten over hotlines her: 

Corona-virus hotlines

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Som virksomhed kan du få styr på, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med coronavirus/covid-19 på Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide.

Tjek Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide

Hjælpepakker

Få overblik over hjælpepakker til dansk økonomi (18. maj)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

STAR har information til virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet – fx arbejdsfordeling og lønkompensation. Du kan læse mere på STARs hjemmeside.

Som virksomhed kan du også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice, hvis du har spørgsmål til de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af initiativerne for at begrænse spredningen af corona-virus og ikke kan finde svarene på STARs hjemmeside.

Hotline til STARs virksomhedsservice: 72 20 03 50 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Særlige tiltag over for virksomheder på beskæftigelsesområdet

Arbejdsfordeling
Regeringen har den 12. marts valgt at gøre reglerne for arbejdsfordeling mere fleksible, både med hensyn til igangsættelse og skifte af type af arbejdsfordeling undervejs.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, hvis arbejdsfordelingen er på højst 13 uger. Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her på STARs hjemmeside.

Lønkompensation
Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen gælder både for små og store virksomheder.

Det er muligt at læse mere om lønkompensationen i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.

Sygedagpenge
Arbejdsgivere har en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19.

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune vedr. Corona-virus

26. marts: Webinar om regeringens hjælpepakker til erhvervslivet

18. marts 2020: Regeringen indfører yderligere restriktioner

18. marts 2020: Sådan håndterer Helsingør Kommune Corona-virus

18. marts 2020: Du kan stadig kontakte os

18. marts 2020: Nyttige links for erhvervslivet

13. marts 2020: Corona-information for erhvervslivet

Hvis du vil være sikker på at få de seneste nyheder på erhvervsområdet, kan du tilmelde dig Helsingør Kommunes Erhvervsnyt.

Tilmeld dig Erhvervsnyt fra Helsingør Kommune

Om kulturinstitutioner og idrætsanlæg

Kulturinstitutioner, Kulturværftet, bibliotekerne, museerne, svømmehallen og øvrige idrætsanlæg er genåbnet med visse restriktioner og begrænsninger.

Læs her om åbningen af udendørs idrætsanlæg

Anonym rådgivning til borgere

Den midlertidige lukning af borgerrådgiver-funktionen skyldes foranstaltninger i forbindelse med Corona-virus.

Læs mere om borgerrådgiver-funktionen

Om dagtilbud og skoler

Alle skoler og dagtilbud er nu genåbnede. Der er fortsat høje krav om rengøring, hygiejne og forebyggelse af smitte, som giver en anderledes hverdag for børn og unge.

Du kan læse mere om rammerne for genåbningen af dagtilbud og skoler nedenfor

Nye rammer for genåbning i dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Læs også: Dagtilbud i forbindelse med Coruna-virus

Pladsanvisning

Pladsanvisningen har lukket for personlige henvendelser, men du kan kontakte pladsanvisningen på telefon. Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9 og kl. 12. I det tidsrum kan du ringe direkte til Pladsanvisningen på tlf. 49 28 27 37. Uden for dette tidsrum kan du skrive til Pladsanvisningen med sikker post via borger.dk. Du kan bruge dette link. Sørg for at have din nem-id klar.

Hjælp til informationer på et andet sprog?