Kommunen som arbejdsplads

Alle medarbejdere i Helsingør Kommune arbejder ud fra en fælles vision og styringsmodel. Samtidig er der stor fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling.

Helsingør Kommunes vision

Helsingør Kommune vil være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for børnefamilier. Derudover skal kommunen være attraktiv for erhvervslivet, og alle skal indgå og bidrage til fællesskabet.

Det er hovedbudskaberne i Helsingør Kommunes Vision 2020.

Læs en uddybning af visionen

Helsingør Kommunes styringsmodel

Styringsmodellen skaber helhed og sammenhæng for borgere, brugere og virksomheder og fokuserer på, hvordan vi får mest ud af vores ressourcer.

Det er tanken, at Helsingør Kommune skal fungere og agere som én samlet kommune, der arbejder mod en fælles vision og et fælles mål, som alle bidrager til at nå.

Styringsmodellen tager samtidig afsæt i en forståelse af, at de fælles mål kun kan nås, hvis ledelsen sætter forskellige kommunale enheder fri til at finde løsninger, der virker i hverdagen.

Styringsmodellen balancerer således mellem to hensyn:

  • På den ene side den fælles retning og behovet for, at alle tager ansvar for at nå de fælles mål.
  • På den anden side hensynet til at finde lokale løsninger og tage et lokalt ansvar.

Læs Helsingør Kommunes styringsmodel

Udvikling af medarbejdere i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune arbejder efter en tværgående kompetenceudviklingsplan for medarbejderne i kommunen. Formålet med kompetenceudvikling er:

  • At medarbejderne gennem deres arbejde kan understøtte Helsingør Kommunens værdier, mål og opgaver i deres opgaveløsning.

  • At medarbejderne får de nødvendige redskaber og den rette viden, så de kan løse de daglige arbejdsopgaver.

Læs den tværgående kompetenceudviklingsplan

Tværgående ledelsesudvikling i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune arbejder efter en tværgående ledelsesudviklingsplan, der skal sikre, at kommunen har kompetente ledere, der kan løfte faglige, personalemæssige og strategiske ledelsesopgaver.

Planen understøtter kommunens fokus på, at kompetente ledere giver kompetente medarbejdere og omvendt.

Kompetente ledere og medarbejdere er afgørende for at kunne:

  • efterleve de politiske mål
  • levere god borgerservice
  • sikre en effektiv drift i Helsingør Kommune.

Se de seks pejlemærker for ledere i Helsingør Kommune i ledelsesgrundlaget.

Læs Helsingør Kommunes ledelsesudviklingsplan

Innovation i Helsingør Kommune

En stærk innovationskultur skal være Helsingør Kommunes kendetegn.
En kultur, hvor alle ansatte har lyst til og mulighed for at tage ansvar for udvikling af nye idéer.


Vi sætter spørgsmålstegn ved det eksisterende og lader nye ideer vokse. Vi giver plads til at eksperimentere og lære, og vi anvender nye metoder og værktøjer.


Og så er vi åbne for forandringer og tænker i helheder på tværs af organisationen - med bred inddragelse af medarbejdere, ledere, borgere, brugere og erhvervsliv.

Læs om de tværgående innovationstiltag