Sagsbehandlingstider på det sociale område

Borgerservice

Begravelseshjælp: 14 dage

Boligindskudslån: 14 dage

Delpension: 14 dage

Kropsbårne hjælpemidler: 14 dage*

Husvilde: 1 dag

Invaliditetsydelse: 1 måned

Lån til betaling af ejendomsskat: 14 dage

Personlige tillæg: 14 dage

Støtte til individuelt befordring: 14 dage

Sygesikring: 14 dage

§ 117 kørsel (serviceloven): 14 dage

*) Skal der indhentes yderligere sagsoplysninger, eksempelvis statusattester, kan der gå længere tid.

Center for Sundhed og Omsorg

Inden fem dage kontaktes borgeren med henblik på at aftale besøg. Alle sager afgøres hurtigst muligt under hensyntagen til sagens karakter. 

  Visitation og afgørelse efter henvendelse Iværksættelse efter afgørelse  
Akutteam - hjælp   Straks  
Dagcenter 4 uger Ved ledig plads  
Hjælpemidler (standardhjælpemidler) - akutte behov 1 hverdag 1 hverdag  
Hjælpemidler - ikke akutte behov 4 uger 3 hverdage  
Madservice - akutte behov 1 hverdag 1 hverdag  
Madservice - ikke akutte behov 2 uger 4 dage  
Midlertidige ophold 4 uger Ved ledig plads  
Personlig hjælp og pleje - akut behov  1 hverdag 1 hverdag  
Personlig hjælp og pleje - ikke akutte behov  2 uger  1 hverdag  
Plejehjem - ikke akutte behov 3 uger 2 måneder  
Praktisk hjælp 4 uger 10 hverdage  
Støtte til køb af bil 5 måneder    
Sygepleje   Ved behov samme dag  
Træning Serviceloven 2 uger 3 hverdage  
Ældrebolig  6 uger  Ved ledig bolig og behov  

 

Center for Job og Uddannelse

Forsørgerydelser som kontanthjælp, engangshjælp, uddannelseshjælp, og ledighedsydelse: 7 dage

Sygedagpenge: 14 dage

Enkeltydelser: 14 dage

Revalidering*: 3 måneder

Fleksjob*: 3 måneder

Skånejob: 14 dage

Aktivering: 7 dage

Danskuddannelse: 1 måned

Integrationskontakt: 1 måned

*Der er tale om processer, hvor borgerens arbejdsevne vurderes. Dette kan eks. ende med, at borgeren vurderes omfattet af reglerne for revalidering eller fleksjob. I processen skal der eks. indhentes lægelige oplysninger eller iværksættes en praktisk afprøvning af arbejdsevnen, hvilket kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden udover de nævnte frister.

Center for Børn, Unge og Familier

Ledsagerordning til børn og unge: 1 måned

Merudgiftsydelser for handicappede børn og unge i hjemmet: 1 måned

Tabt arbejdsfortjeneste: 1 måned

Ydelser efter serviceloven § 52 maksimum: 4 måneder

Center for Særlig Social Indsats

Socialpædagogisk støtte: 4 måneder (Serviceloven § 85) 

BPA: 5 måneder (Serviceloven § 96)

Ledsageordning: 3 måneder (Serviceloven § 97)

Kontaktperson døvblinde: 3 måneder (Serviceloven § 98)

Merudgifter: 3 måneder (Serviceloven § 100)

Beskyttet beskæftigelse: 3 måneder (Serviceloven § 103)

Aktivitets og samværstilbud: 3 måneder (Serviceloven § 104)

Midlertidigt botilbud: 5 måneder (Serviceloven § 107)

Længerevarende botilbud: 5 måneder (Serviceloven § 108)

Specialundervisning: 15 arbejdsdage (Lov om specialundervisning for voksne)

STU: 3 måneder (Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor Center for Særlig Social Indsats modtager borgerens ansøgning. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, vil rådgiveren skriftligt give borgeren besked om, hvornår borgeren kan forvente at modtage en afgørelse. Det er rådgiveren, der vurderer, hvilke oplysninger, der er nødvendige at indhente, og hvornår sagen er tilstrækkelig oplyst til, at rådgiveren kan træffe en afgørelse.

Når Myndigheden har bevilget en ydelse til borgeren i et af Helsingørs egne tilbud, vil tilbuddet kontakte borgeren indenfor 10 arbejdsdage.