De otte centre i Helsingør Kommune

Se oversigt over de otte centre og læs mere om de enkelte centres ansvarsområder og hvilken centerchef, der leder hvert center.

Center for By, Land og Vand (BLV)

Centerchef
Pia Holm Nielsen

Centrets hovedopgaver

Myndighedsopgaver, sagsbehandling og projekter vedr. miljø, natur, byggeri, arealanvendelse og vej
Projekt, anlæg og drift i relation til byrum og andre offentlige arealer
Trafiksikkerhed og trafikplanlægning
Myndighedsopgaver og sektorplanlægning på forsyningsområdet
Drift af kommunale havne, herunder Helsingør Nordhavn og Helsingør Havn/Kulturhavnen
Klimasekretariat

 

ByLAB (under direkte ledelse af direktør Kim Jørgensen)
Lokalplaner, Kommuneplan og Planstrategi
Byudviklingsprojekter
GIS og befolkningsprognose
Tilsyn med de almene boliger
Den boligsociale indsats
Kulturhuse
Medborgerskabspolitikken og koordinering af den overordnede indsats på området.


Center for Børn, Unge og Familier (BUF)

Centerchef
Peter Arhnung

Centrets hovedopgaver

Sundhedstjenesten
Den kommunale Tandpleje
SSP
Børne- og Ungerådgivningen
Familierådgivningen
Familieværftet

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI)

Centerchef
Rikke Reiter

Centrets hovedopgaver
Skoler
Daginstitutioner
Specialpædagogiske tilbud
Sprogstøttekorpset
Klubber
Ungdomsskolen
Pladsanvisningen
Folkeoplysningsområdet, herunder fritids- og foreningsaktiviteter for børn, unge og voksne.
Svømmehaller og idrætsanlæg.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO)

Centerchef
Randi Sveistrup

Centrets hovedopgaver

Organisationsudvikling
HR (Human Ressource), fokus på medarbejdere og rekruttering
Jura
Løn- og personaleadministration
Sekretariatet for byråd, borgmester og direktion
Dagsordener til politiske udvalg
Medarbejderinddragelse, inklusiv arbejdsmiljø og sikkerhedsorganisation
Erhverv
Udbud og Indkøb
Helsam - virksomhedskontrol
Kommunikation og presse
Kulturpolitik, kulturarv og regionalt kultursamarbejde
Kulturinstitutioner, Kulturhuse
Turistmæssige forhold, herunder udvikling af turisme og samarbejde med Visit Nordsjælland

Center for Job, Borgerservice og Teknologi (JBT)

Centerchef
Kristjan Gundsø Jensen

Centrets hovedopgaver

Aktiv Beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesopgaver for borgere og virksomheder
Dagpenge ved sygdom
Beskæftigelsesindsats i forhold til integrationsloven
Dagpenge og kontanthjælp

Borgerservice
Borgeropgaver for andre centre
Digital selvbetjening samt digital kommunikation til borgerne
IT-arbejdspladser, IT-sikkerhed og IT/tele-systemer
Elektronisk arkivering i kommunen
Helsingør StadsarkivCenter for Sundhed og Omsorg (SO)

Centerchef
Margrethe Kusk Pedersen

Centrets hovedopgaver

Hjemmepleje
Visitation
Plejehjem
Ældreboliger
Tidsbegrænset og aflastningsophold til borgere
Hjælp ved alvorlig eller uhelbredelig sygdom
Pårørendenetværk
Genoptræning og fysioterapi
Kurser: Rygestop, kroniske sygdomme (Lær-at-tackle-kurser), Rehabiliteringsforløb længerevarende sygdom (Diabetes-2, KOL, Kræft og Hjerte-kar-sygdomme), Livsstilkurser (Livsstil for familier, Rigtige mænd, Jump4fun (for børn)), Skovfitness
Hjælpemiddeldepot
Sekretariat for Seniorrådet
Uddannelsesansvarlig for Social- og sundhedselever og -assistentelever
§ 79 og frivillighed. 

Center for Særlig Social Indsats (SSI)

Centerchef
Pernille Madsen

Centrets hovedopgaver

Voksne med nedsat fysisk funktionsevne
Voksne med nedsat psykisk funktionsevne
Voksne med særlige sociale problemer (misbrugere og hjemløse)
En række institutioner

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)

Centerchef
Michael Christensen

Centrets hovedopgaver

Budget og regnskab
Regeringsaftalen, samarbejde med KL mv.
Finansiering/likviditetsstyring
Revision
Budgetanalyser i samarbejde med centrene
Ansvar for styrings- og ledelsesinformation både til politisk og administrativt brug

Udvikling af ejendommene, herunder køb og salg
Administration og drift af bygninger
Kantiner, post og service i administrationen

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk