Tilskud til folkeoplysende foreninger

Hvis din forening er godkendt som folkeoplysende, kan I søge om tilskud til fx kurser, uddannelse og materialer.

Billede fra Goodarzi Karate academy

Folkeoplysende foreninger har mulighed for få forskellige tilskud fra Helsingør Kommune. Hvis din forening ikke er godkendt som folkeoplysende, kan I undersøge mulighederne for at blive det på Trin-for-trin guiden. Læs om jeres muligheder og om hvordan I søger.

For at søge tilskud skal I have foreningens NemID klar.

Har du spørgsmål, kontakt da Idræt og Fritid via mail: folkeoplysning@helsingor.dk 

Aktivitetstilskud

Helsingør Kommune beregner, på baggrund af foreningernes indberettede medlemstal samt oplysninger om kontingentsatser, et årligt grundtilskud til de foreninger, der har børne- og ungemedlemmer under 25 år. Tilskuddet pr. medlem kan højst svare til 50 % af foreningens årlige kontingent pr. medlem. Tilskuddet bliver automatisk udbetalt i 2. kvartal.

Materialetilskud

Materialetilskudspuljen yder tilskud til større arbejder, investeringer og anskaffelser i foreningerne.

Tilskud ydes som udgangspunkt med 50 procent af den samlede investering eller anskaffelse. Anden finansiering kan ske i form af foreningens egne midler, eget arbejde, sponsorer samt fonde, puljer mv.

Foreninger der modtog tilskud sidste år, kan kun helt ekstraordinært opnå tilskud.

Der kan kun indsendes ét ansøgningsskema pr. forening. Derfor skal hver forening foretage en intern prioritering af egne ønsker og herefter udarbejde én samlet ansøgning.
Det bevilgede tilskud udbetales i perioden 1. april - 1. december i pågældende puljeår mod indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter.

Ubenyttede bevillinger kan tildeles foreninger, der ikke kom i betragtning ved første fordeling eller hensættes i puljen til akut opstået behov.

Der er afsat kr. 25.000 af puljen til akut opståede behov. Ansøgning til dette kan indsendes løbende i puljeåret til sekretariatet.

Ansøgningsfristen for materialetilskud er den 31. januar.

Kursustilskud

Puljen yder økonomisk støtte til kursus og uddannelse for instruktører, trænere og frivillige ledere tilknyttet foreningen.

Der skal ansøges via Tilskudsportalen - Aktivitetstilskud

Uddannelsen eller kurset skal have et emnevalg, som skønnes, at ville øge viden og kendskab til det frivillige arbejde i foreningen, som fx træner- og instruktørkurser, ledelse i og af foreningen.

Tilskud til kursus og uddannelse ydes med 75 % af dokumenterede udgifter, dog max. kr. 2.500,- og minimum kr. 100,- pr. deltager – minimumsalder 13 år. Der kan ansøges om max. 10.000 kr. eller for op til 4 personer pr. kursus. Beløb/deltagere ud over dette skal forhåndsgodkendes.

Kørte kilometer afregnes efter statens kørselstakst. For 2019 er det 3,56 kr. pr. km 

Konferencer, generalforsamlinger, studieophold og lignende er ikke omfattet af ordningen.

Ingen ansøgningsfrist - ansøgninger kan indsendes løbende.

Lokaletilskud

Puljen yder økonomisk støtte til foreningers egne eller lejede lokaler, hvor kommunen ikke kan anvise et egnet, offentlig lokale.

Foreningerne skal have status som frivillig folkeoplysende forening jævnfør bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.

For idræts-og spejderforeninger ydes 100% tilskud af driftsudgifter til renter af prioritetsgæld, skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendom samt udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn.

Har en forening mere end 10% aktive medlemmer, der er fyldt 25 år, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede antal aktive medlemmer. Der sker ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år.

Det betyder, at de idrætsforeninger, som er hjemmehørende i egne eller lejede lokaler, i de fleste tilfælde kun kan opnå tilskud for den andel af medlemmer, som er under 25 år.

Ansøgningsfrist for lokaletilskud er den 15. marts.

Jolleordning

Puljen yder tilskud til medlemmer af sejlklubber, søspejdergrupper mv. med bopæl i Helsingør Kommune.

Medlemmerne skal være under 26 år og have registrerede bådpladser i den enkelte sejlklubs hjemhavn i kommunen.

Registrerede klubejede joller, der anvendes af medlemmer under den anførte aldersgrænse, falder ind under ordningen, ligesom det tilkommer sejlklubberne indtil to afgiftsfrie pladser i havnebassinet til klubejede instruktions- og følgebåde.

Helsingør Nordhavns gældende takster for største jolletyper er udgangspunkt for ydelse af maximalt tilskud. Der kan også ydes refusion for indendørs opbevaring af joller om vinteren, når opbevaringen er aftalt kollektivt af sejlklubben for dens jollesejlere.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus
Søg i lokal Frivilligbank

Søg frivillige til jeres forening, til events og frivilligaktiviteter.
Vil du være frivillig? Find et lokalt frivilligjob.


Link til Frivilligbank

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt