Foreninger i Helsingør Kommune

Herunder kan du læse mere om, hvilke tilskud foreningen kan søge, hvis den er godkendt som Folkeoplysende Forening i Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune er der knap 200 foreninger, der er godkendt som Folkeoplysende. Den største gruppe er idrætsforeningerne, der har ca. 25.000 medlemmer, hvoraf omkring 10.000 er under 25 år.

Der findes udover de almindelige idræt- og fritidsforeninger også andre foreninger, der har almene og folkeoplysende aktiviteter.

Det gælder blandt andet:

  • Handicapforeninger
  • Kulturelle foreninger
  • Politiske foreninger
  • Teaterforeninger
  • Voksenundervisning/aftenskoler
  • Foreninger med idébestemt børne- og ungearbejde (fx spejdergrupper)

Hvis du har en forening, der tilbyder voksenundervisning, er der særlige muligheder for tilskud:

Tilskudsordning - Folkeoplysende voksenundervisning

Har du spørgsmål til Tilskudsordningen, kan du kontakte KUMIT. Se kontaktoplysninger nederst til højre.

Aktivitetstilskud

Puljen yder et grundtilskud til foreningen baseret på foreningens indberettede medlemstal. 

Tilskuddet beregnes ud fra foreningens antal aktive medlemmer under 25 år, som har betalt kontingent til foreningen i mindst tre sammenhængende måneder pr. 31. december det foregående år.

Medlemstal i forbindelse med aktivitetstilskud skal indberettes senest 15. marts. 

OBS: Kommunen får ikke data fra CFR-registre/medlemstal.dk - og alle foreninger skal derfor indberette medlemstal.

Materialetilskud

Materialetilskudspuljen yder tilskud til større arbejder, investeringer og anskaffelser i foreningerne.

Tilskud ydes som udgangspunkt med 50 procent af den samlede investering eller anskaffelse. Anden finansiering kan ske i form af foreningens egne midler, eget arbejde, sponsorer samt fonde, puljer mv.

Foreninger der modtog tilskud sidste år, kan kun helt ekstraordinært opnå tilskud.

Der kan kun indsendes ét ansøgningsskema pr. forening. Derfor skal hver forening foretage en intern prioritering af egne ønsker og herefter udarbejde én samlet ansøgning.
Det bevilgede tilskud udbetales i perioden 1. april - 1. december i pågældende puljeår mod indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter.

Ubenyttede bevillinger kan tildeles foreninger, der ikke kom i betragtning ved første fordeling eller hensættes i puljen til akut opstået behov.

Der er afsat kr. 25.000 af puljen til akut opståede behov. Ansøgning til dette kan indsendes løbende i puljeåret til sekretariatet.

Ansøgningsfristen for materialetilskud er den 15. marts.

Kursustilskud

Puljen yder økonomisk støtte til kursus og uddannelse for instruktører, trænere og frivillige ledere tilknyttet foreningen.

Der skal ansøges via Tilskudsportalen - Aktivitetstilskud

Uddannelsen eller kurset skal have et emnevalg, som skønnes, at ville øge viden og kendskab til det frivillige arbejde i foreningen, som fx træner- og instruktørkurser, ledelse i og af foreningen.

Tilskud til kursus og uddannelse ydes med 75 % af dokumenterede udgifter, dog max. kr. 2.500,- og minimum kr. 100,- pr. deltager – minimumsalder 13 år. Der kan ansøges om max. 10.000 kr. eller for op til 4 personer pr. kursus. Beløb/deltagere ud over dette skal forhåndsgodkendes.

Kørte kilometer afregnes efter statens kørselstakst. For 2019 er det 3,56 kr. pr. km 

Konferencer, generalforsamlinger, studieophold og lignende er ikke omfattet af ordningen.

Ingen ansøgningsfrist - ansøgninger kan indsendes løbende.

Lokaletilskud

Puljen yder økonomisk støtte til foreningers egne eller lejede lokaler, hvor kommunen ikke kan anvise et egnet, offentlig lokale.

Foreningerne skal have status som frivillig folkeoplysende forening jævnfør bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.

For idræts-og spejderforeninger ydes 100% tilskud af driftsudgifter til renter af prioritetsgæld, skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendom samt udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn.

Har en forening mere end 10% aktive medlemmer, der er fyldt 25 år, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede antal aktive medlemmer. Der sker ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år.

Det betyder, at de idrætsforeninger, som er hjemmehørende i egne eller lejede lokaler, i de fleste tilfælde kun kan opnå tilskud for den andel af medlemmer, som er under 25 år.

Ansøgningsfrist for lokaletilskud er den 15. marts.

Jolleordning

Puljen yder tilskud til medlemmer af sejlklubber, søspejdergrupper mv. med bopæl i Helsingør Kommune.

Medlemmerne skal være under 26 år og have registrerede bådpladser i den enkelte sejlklubs hjemhavn i kommunen.

Registrerede klubejede joller, der anvendes af medlemmer under den anførte aldersgrænse, falder ind under ordningen, ligesom det tilkommer sejlklubberne indtil to afgiftsfrie pladser i havnebassinet til klubejede instruktions- og følgebåde.

Helsingør Nordhavns gældende takster for største jolletyper er udgangspunkt for ydelse af maximalt tilskud. Der kan også ydes refusion for indendørs opbevaring af joller om vinteren, når opbevaringen er aftalt kollektivt af sejlklubben for dens jollesejlere.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: folkeoplysning@helsingor.dk