Byplanlægning

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land. Det gør de gennem langsigtede kommuneplaner, som gøres konkrete ved udarbejdelse af lokalplaner for mindre områder. Inden arbejdet med en kommuneplan sættes i gang, skal kommunen udarbejde en planstrategi som skal sætte retningen for kommunens udvikling de næste 12 år.

Det er i praksis kommunen, der planlægger, hvordan byerne og landskabet udvikler sig, men det sker inden for de rammer, som udstikkes i Fingerplanen, i lov om planlægning og øvrige lovgivning. 

PLANLOVEN - RETSINFORMATION

FINGERPLAN - MILJØMINISTERIET


Planstrategi

Læs Byrådets overordnede strategi for den fysiske planlægning i Helsingør Kommune.

Planstrategi 2015-2017
Hvem gør hvad

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.