Byplanlægning

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land.

Planstrategi

Planstrategien er et politisk dokument, som skal sætte retningen for kommunens udvikling de næste 12 år. Planstrategien skal indeholde de overordnede visioner og mål for kommunens strategiske og fysisk udvikling.

Kommuneplan

Kommuneplanen sætter de fysiske og planlægningsmæssige rammer for, hvor der kan byudvikles og bygges, hvordan Helsingør Kommune skaber det bedste grundlag for at erhvervslivet kan udvikle sig – og hvordan kommunens stedbundne styrker og potentialer kan bruges til at opfylde visionen. Kommuneplanen skal beskrive, hvordan man som kommune opnår de mål og visioner, der er beskrevet i planstrategien 

Lokalplan

En lokalplan er en detaljeret plan for et bestemt område i kommunen. Den fastlægger bl.a.:

  • hvad skal området anvendes til
  • hvor meget kan området bebygges
  • hvor i området skal følgende placeres:
    • bebyggelse
    • friarealer
    • veje og stier

Lokalplanen er underlagt kommuneplanens bestemmelser 

Lovgivning

Det er i praksis kommunen, der planlægger, hvordan byerne og landskabet udvikler sig, men det sker inden for de rammer, som udstikkes i Fingerplanen, i lov om planlægning og øvrige lovgivning. 

Planloven - Retsinformation

Fingerplan - Erhvervsministeriet

Uformelle planer

For dele af kommunen er der udarbejdet helhedsplaner eller stedsspecifikke undersøgelser. De uformelle planer indgår som en del af grundlaget for byudviklings- og planlægningsarbejdet.

 Byrumsplan - Helsingør bykerne

Strategier og politikker

Endelig udgør kommunens forskellige strategier og politikker også et vigtigt ben i arbejdet med byudvikling.

Vores vej - strategier og politikker

   

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Planstrategi

Læs Byrådets overordnede strategi for den fysiske planlægning i Helsingør Kommune.

Planstrategi 2015-2017
Hvem gør hvad

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk