Erhvervsområde Kvistgård Nord

Målet med ny planlægning for Erhvervsområde Kvistgård Nord er at sikre, at der er gode rammer for erhvervslivet og beholde pendlerfunktionerne i området.

Helsingør Kommunes Byråd har igangsat udarbejdelsen af et forslag til et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for erhvervsområdet omkring Hejreskovvej, Bøgeskovvej og den nordligste del af Egeskovvej i Kvistgård.

Hvorfor er der brug for en ny planlægning? 

Planlægningen igangsættes på grund af nogle lovændringer og ønsker for udvikling i området. Målet med den ny planlægning er at sikre gode og opdaterede rammer for videreudvikling og etablering af erhverv i området. Området skal også kunne rumme pendlerfunktioner som for eksempel Nyrup Børnehus og et lægehus. 

Lovændring giver nye muligheder

Området er nu ikke længere forbeholdt transport- og distributionserhverv i Fingerplanen. Det giver mulighed for ny planlægning.  Samtidig medfører ændringer i planloven, at kommunen i sin planlægning skal tage et større hensyn til produktionsvirksomheder (og transport- og logistik-virksomheder) end tidligere, således at virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder sikres bedst muligt. Formålet er, at undgå potentielle miljøkonflikter og undgå at indskrænke virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Særligt virksomheden Bavarian Nordic på Hejreskovvej har Statens fokus, der er en virksomhed af national interesse. Det betyder, at Staten skal fremsætte indsigelse mod en kommuneplan eller en lokalplan, hvis der ikke taget et tilstrækkeligt hensyn til virksomhedens drifts- og vækstbetingelser.

Hvad betyder det for området?

Helsingør Kommune skal derfor i planprocesen tage stilling til, om området helt eller delvist skal forbeholdes produktionsvirksomheder, og om og såfremt hvor, der skal udpeges konsekvensområder omkring disse.  

Eventuelle områdeudpegninger får ikke konsekvenser for eksisterende lovlig anvendelse i området, men kan være en hindring for eller kan skærpe vilkårene for fremadrettet etablering af boliger, kontorer, institutioner, rekreative anvendelser og lignende tæt på virksomhederne.

 

 

Vær med til at præge udviklingen

Helsingør Kommune vil gerne debattere udviklingen af erhvervsområdet og beder derfor om idéer, forslag og bemærkninger fra alle interesserede.

I høringsperioden der er fra den 18. november til den 11. december opfordrer Helsingør Kommune alle interesserede til at rette evt. spørgsmål til byplanlægger Sille Krüger pr. telefon 49 28 24 94.

Særligt virksomheder og grundejere i området opfordres til at kontakte Sille Krüger for dialog om behov og udviklingsplaner, så det kan indgå i den fremadrettede planlægning.

Alle bidrag er velkomne i debatten. Helsingør Kommune har til inspiration formuleret nogle spørgsmål til den forestående planlægning, som særligt ønskes debatteret eller belyst:

  • Hvad er godt ved erhvervsområdet i Kvistgård?
  • Hvilke styrker har området? (fx beliggenheden, områdets anvendelse, sammensætningen af virksomhederne, lokal arbejdskraft, grundstørrelserne, pris/lejeniveau, områdets grønne karakter…)
  • Er der nogle barrierer for udvikling af virksomhederne i området? Hvis ja, hvilke? (fx anvendelser, byggelinjer, bebyggelsesprocent, byggeriets højde, miljøkrav)
  • Påvirker erhvervsområdet naboomgivelserne negativt? Er der fx forureningsbelastning fra en virksomhed? Hvis ja, hvilken og hvorfra, og forekommer den konstant eller i bestemte perioder, enten over døgnet eller over året?
  • Er der nogle anvendelser eller forhold, der burde tillades i erhvervsområdet? Hvis ja, hvor? (fx en særlig anvendelse, højere bebyggelsesprocent, mulighed for at bygge højere, lempeligere miljøkrav…)
  • Er der nogle anvendelser eller forhold, der skal undgås i erhvervsområdet eller i dele af det? (fx boliger, offentlige formål eller særlige typer af erhverv…) Hvis ja, hvor?
  • Er der nogle særlige forhold, som der bør tages højde for i planlægningen? (fx trafiksikkerhed, parkeringsbehov, beplantning eller lignende)
  • Hvilken retning skal erhvervsområdet anvendelsesmæssigt udvikle sig i? (fx i retning af mere produktionserhverv, mere blandet erhverv, flere servicefunktioner for pendlere…)
  • Hvordan kan erhvervsområdet blive et mere investeringssikkert og attraktivt erhvervsområde for virksomheder og grundejere?

Så send dine idéer, forslag og bemærkninger senest den 11. december 2019:

Send en mail til bylab@helsingor.dk

 

Overblik over proces

Forudgående offentlighed:  den 18. november til den 11. december 2019.

I denne periode kan du stille dine spørgsmål rettes til byplanlægger Sille Krüger på telefon 49 28 24 94, der i perioden meget gerne vil i dialog med virksomheder, grundejere, Børnehuset Nyrup og andre interessenter. 

Idéer, forslag og bemærkninger skal sendes på mail senest den 11. december til

bylab@helsingor.dk 

Forventet politisk behandling af forslag: marts 2020

Forventet 8 ugers høringsperiode: april og maj 2020. Evt. borgermøde vil blive afholdt midt i perioden.

Forventet politisk stillingstagen med henblik på endelig vedtagelse: September 2020

 

Spørgsmål og svar

Hvad kan en lokalplan bestemme?

En lokalplan kan bestemme, hvad et område eller et delområde i fremtiden må bruges til, og hvordan det må indrettes, udstykkes, bebygges og lignende.

Hvem gælder lokalplanen for og hvornår?

Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af områdets ejendomme. Det betyder, at de skal overholde planens bestemmelser, hvis der skal ske noget nyt. Planen har ikke virkning overfor eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse, som således kan fortsætte som hidtil uanset en ny lokalplan.

Hvad vil ny planlægning kunne ændre på i området?

Målet er at give området mere attraktive og tidssvarende rammer for virksomheder og grundejere, end de har i dag. Fx at der må bygges lidt højere og/eller tættere i fremtiden.
Det kan også være, at planen medfører anvendelsesændringer, fx at der ikke må etableres nye boliger, eller at planen ændrer på hvilke typer af virksomheder, der må ligge hvor og lignende.  

Ny planlægning kan således præge udviklingen i området på sigt. Det kan fx betyde, at der etableres nye virksomheder, kommer flere arbejdspladser, at der sker en fornyelse af bygningsmassen, udvides eller bygges nyt.

Hvad betyder en ny lokalplan for Nyrup Børnehus?

Nyrup Børnehus kan fortsætte som hidtil, uanset en ny lokalplan, fordi det er eksisterende lovlig bebyggelse og anvendelse i dag. Det er et politisk ønske, at Nyrup Børnehus skal fastholdes på stedet. Derfor er det et udgangspunkt for planlægningen. Børnehuset kan udvide, hvis den kan i forhold til sin bebyggelsesprocent, bygningsreglementet og regler i den gældende lokalplan.

Hvad betyder en ny lokalplan for boliger i området?

En lovlig bolig i området kan fortsætte som hidtil uanset en ny lokalplan. Hvis lokalplanen fastlægger, at området, hvor boligen ligger, kun må benyttes til erhvervsformål fremadrettet vil boligen kunne sælges til boligformål og til erhvervsformål. Står boligen derimod tom i tre på hinanden følgende år bortfalder retten til boligformål, og ejendommen vil kun kunne benyttes til erhvervsformål fremover.

Hvad betyder en ny lokalplan for boliger tæt på området?

Alle ændringer vil kunne påvirke næromgivelserne fx i forhold til bygningshøjder, lys- og skyggeforhold eller trafik. Evt. nye virksomheder skal overholde de gældende miljøregler, lige som de eksisterende virksomheder skal. Flere arbejdspladser og/eller brugere i området vil kunne medføre mere trafik.

I planprocessen overvejer kommunen konsekvenserne af sådanne forhold og afvejer hensyn op imod hinanden. Når en ny plan ligger som et forslag skal den ledsages af en redegørelse, der forklarer, hvad planen går ud på, hvordan den forholder sig til kommuneplanen og statslig planlægning, og hvilke miljø- og planmæssige konsekvenser, den får. På baggrund heraf kan alle bedre tage stilling til planen, og der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag.

Bliver der mere forurening (luft, vand, støj, støv) i området i fremtiden?

Området skal også fremover kunne rumme mange forskellige typer af virksomheder, og virksomheder flytter og nye kommer til. Derfor afhænger svaret af de konkrete forhold på det konkrete sted. Men alle virksomheder er omfattet af miljøbeskyttelsesloven kapitel 5. Den giver kommunen og staten ret og/eller pligt til at sikre, at virksomhederne overholder det, som de skal på det miljømæssige område. Man kigger på de faktiske forhold fx naboskabet til en børnehave eller en bolig. Her gælder de mest restriktive regler.

Kommer der flere og/eller nye virksomheder til området?

Ja, vi forventer, at der kommer nogle få virksomheder mere på de tomme byggegrunde. Dertil kan nogle af de eksisterende virksomheder fx bygge til eller forny deres bygninger, eller der kan ske udskiftninger. Området skal også fremover kunne rumme mange forskellige typer af virksomheder.

Vil man planlægge for flere boliger i området?

Nej, det er bedst for alle at holde virksomheder for sig og boliger for sig, sådan at boliger ikke bliver generet af støv, støj, trafik og lignende fra virksomhederne. Og sådan at virksomhederne kan udvikle sig uden at være hæmmet af at skulle tage hensyn til boliger, der ligger tæt på.

Hvor og hvorfor skal der etableres et lægehus i området?

Der er blevet søgt om etablering af et lægehus på Hejreskovvej 6, og det er blevet politisk besluttet, at der lovlig skal kunne være et lægehus på adressen. Politikerne vil gerne have, at der er funktioner for pendlere i området i form af et lægehus og Nyrup Børnehave.

Hvorfor har Bavarian Nordic statens interesse, og hvad betyder det?

Staten har meldt ud til Helsingør Kommune, at virksomheden er en ”produktions-virksomhed af national interesse”. Det er typisk større virksomheder med væsentlige investeringer knyttet til beliggenheden, virksomheder med oplandseffekt, eller virksomheder, der indgår i en væsentlig regional værdikæde. Sådanne virksomheder vurderes konkret.

Kommer der til at ske trafikale ændringer?

Flere arbejdspladser og/eller brugere i området vil kunne medføre mere trafik og trafikale ændringer. Men da området er stort set udbygget forventes det ikke, at der vil ske store generelle ændringer. Der vil evt. kunne ske mindre ændringer vedr. parkeringsforhold visse steder.I planprocessen overvejer kommunen konsekvenserne af ændringer også i forhold til trafik, trafiksikkerhed og lignende, og afvejer hensyn op imod hinanden. Når en ny plan ligger som et forslag skal den ledsages af en redegørelse, der forklarer, hvad planen går ud på, hvordan den forholder sig til kommuneplanen og statslig planlægning, og hvilke miljø- og planmæssige konsekvenser, den får. På baggrund heraf kan alle bedre tage stilling til planen, og der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag.

Hvordan kan jeg blive involveret i processen?

Du kan kontakte byplanlægger Sille Krüger pr. telefon 49 28 24 94 eller sende din bemærkning til bylab@helsingor.dk senest den 11. december 2019.

Hvad er en produktions-virksomhed?

Formålet med en udpegning af et erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder (og transport- og logistikvirksomheder) er at gøre det klart, hvor kommunen ikke vil tillade omdannelse til andre formål end produktionserhverv af hensyn til produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Områder forbeholdt produktionsvirksomheder skal fremadrettet friholdes for anvendelse, der ikke har tilknytning til disse virksomheder.

Hvad er et konsekvensområde

Områder forbeholdt produktionsvirksomheder skal fremadrettet friholdes for anvendelse, der ikke har tilknytning til disse virksomheder. I sådanne områder tillades ikke omdannelse til formål, der kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomhederne. Et konsekvensområde kan betegnes som en ”opmærksomhedszone”. Dvs. en zone, der tydeliggør, hvor kommunen skal være særlig opmærksom på de produktionsvirksomheder, der ligger tæt på. Kommunen skal inden for denne zone i sin planlægning tage højde for, at der bliver taget tilstrækkeligt med hensyn til de tæt ved beliggende virksomheders drifts- og udviklingsmuligheder for at undgå miljøkonflikter. Der kan fx stilles krav om afværgeforanstaltninger eller afstandskrav.